Версия за печат

03272-2015-0001

BG-Петрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Трето основно училище Гоце Делчев - гр.Петрич, ул.България 30, За: Цонко Манчев - директор: тел.0888 759769, България 2850, Петрич, Тел.: 0887 707256, E-mail: gd03@abv.bg

Място/места за контакт: Елена Гришева Георгиева-Великова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gd03.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.gd03.org/?page_id=221.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учениците от на III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич, обл.Благоевград по обособени позиции: I. Обособена позиция: „Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич II. Обособена позиция: „Приготвяне и доставка на обяд за учениците на целодневна организация на учебния ден от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Петрич
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учениците от на III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич, обл.Благоевград по обособени позиции: I. Обособена позиция: „Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич II. Обособена позиция: „Приготвяне и доставка на обяд за учениците на целодневна организация на учебния ден от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич.Закуските се доставят за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици: 330. Закуските се доставят два пъти дневно: сутрин за учениците от сутрешната смяна и следобед за учениците от следобедната смяна; Задължително два пъти седмично закуската е плод. Обяда се приготвя за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици 100. Обяда се състои от задължително от две ястия, при следните възможни варианти: /основно ястие и десерт; супа и десерт; супа и основно ястие /според одобреното седмично меню/ Прогнозна стойност на поръчката по 1-ва обособена позиция – 39 600 лева без ДДС; Прогнозната стойност на поръчката по 2-ра обособена позиция е 60 000 лева без ДДС. Място на изпълнение: и по двете обособени позиции мястото на изпълнение е гр.Петрич, ул. „ България” 30 – в столовата на училището. Срок за изпълнение на поръчката: Приготвянето и доставката на закуските и обяда ще се извършва по време на учебните 2015/2016г. и 2016/2017г. Договорът и по двете обособени позиции ще бъде със срок на изпълнение до 31.05.2017г. Доставката на храна се осъществява всеки учебен ден от седмицата, както следва: - Закуската за децата и учениците от сутрешната смяна от 9.00ч. до 9.30ч. в съответния ден, а закуската за децата и учениците от следобедната смяна от 14.30ч. до 15.00ч. на същия ден. - Обяда от 11.30 до 13.30 часа в съответния ден;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът на поръчките за закуска, съответно за обяд за учениците на Трето основно училище Гоце делчев ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на договара. Храната ще се приготвя и доставя ежедневно в рамките на учебните 2015/2016г. и 2016/2017г., като доставки няма да се осъществяват през регламентираните ваканции, почивните и празнични дни, и неучебни дни.Закуските се доставят за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици: 330. Закуските се доставят два пъти дневно: сутрин за учениците от сутрешната смяна и следобед за учениците от следобедната смяна; Обяда се приготвя за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици 100. Максималната допустима стойност за всяка закуска е 0.40 лв. без ДДС, за един обяд е 2.00 лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
99600 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.05.2017 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изискват гаранции за участие в процедурата и за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Приготвените и доставени закуски по І-ва обособена позиция ще се финансират с целеви средства от държавния бюджет, П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 308 от 20 декември 2010 година за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас”, а доставките по ІІ-ра обособена позиция се отчитат и допълнително се финансират от родителите на учениците. Възложителят ще заплаща възнаграждението за извършената услуга по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, срещу издаден счетоводен документ. Фирмата-изпълнител издава фактура за извършената услуга. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството. Изпълнителя представя фактура до пето число на следващия месец за извършените доставки през предходния месец. Разплащането се извършва в лева по банков път до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на фактурата. Авансови плащания не се предвиждат.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедура кандидат или участник, който: 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;2.2. е обявен в несъстоятелност;2.3.е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.(3) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:3.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;3.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;3.3 който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;3. 4.който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;3.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;4. Изискванията на т. 2.1 и т. 3. 2, т.3.4 и т.3.4 посочени и в обявлението се прилагат, както следва:1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ;6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на страната, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:1. при които лицата по т. 4 са свързани лица с с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата /за всяка една от обособените позиции/ следва да отговаря на изискванията посочени в указанията на възложителя, да бъде оформена по приложените към документацията образци и трябва да съдържа следното: 1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП, 3. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. доказателства за икономическото и финансовото състояние, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 6. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 7. техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо; 8. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители /в случай на използване на подизпълнители/; 9.ценово предложение; 10.декларация за приемане на условията в проекта на договор; 11. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 12. списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника /по образец/. Когато участникът предвижда използване на поизпълнители при изпълнение на поръчката, посочената документация се представя и за подизпълнителите, според вида им на участие в поръчката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверени от участника копия на годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови години ( 2012, 2013 и 2014), заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. За участници - физически лица: официални документи /в оригинал или заверено копие/, удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години. Участникът не представя годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи ако са публикувани в Търговския регистър, към Агенцията по вписвания или друг публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи всички или част от посочените документи, икономическото и финансовото състояние се доказва с друг подходящ документ, удостоверяващ тези обстоятелства. Възложителят си запазва правото на преценка на достоверността, относимостта и доказателствената стойност на представения документ.
Минимални изисквания: Участниците да имат положителен финансов резултат за всяка една от последните три години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Документ за собственост или договор за наем за помещението, в което ще бъде приготвяна храната за учениците и Удостоверение от РОИКОЗ или БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл. 12 от Закона за храните. 2. Документ за собственост или договор за наем за МПС, чрез което ще се извършва доставката на приготвяната храна, и регистрация от РЗИ по реда на 3, ал.3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринаромедицинската дейност и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004. 3. Списък на собствените или наети транспортни средства за извършване на доставките, ведно с копия на свидетелство за регистрация на транспортните средства;/по образец/ 4. Списък за наличните собствени или наети обекти за производство и търговия храни /по образец/;5.Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката; 6.Копия на трудови или граждански договори, сключени между частника и лицата по т.5; 7.Копия на документи за образование и професионална квалификация на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания: Минимални изисквания / и по двете обособени позиции/: участникът следва да разполага с минимум: 1 готвач – технолог и 1 шофьор на МПС за доставката на готовата храна. Минимални изисквания / и за двете обособени позиции/: Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ. Минимални изисквания / и за двете обособени позиции:/ Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една собствена или наета база, регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно Закона за храните. Тези изисквания се отнасят и за подизпълнители.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: предложена цена;; тежест: 70
Показател: разнообразие на предлаганата храна:; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.09.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде изтеглена и безплатно от електронната страна на училището www.gd03.org Профил на купувача. Желаещите могат да получат документацията и на място в сградата на училището гр.Петрич, ул.България 30 при цена, която съответства на действителните разходи за нейното отпечатване. При поискване документацията се изпраща от възложителя и по куруер за сметка на лицето което я е поискало, след постъпило плащане.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.09.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.09.2015 г.  Час: 14:00
Място

сградата на училището гр.Петрич, ул.България 30

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Дата, място и часа на отваряне на офертите ще бъдат обявени в сайта на училището /профил на купувача www.gd03.orgРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП;

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

комисия за зашита на конкуренцията, бул.Витоша, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич
1) Кратко описание

Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич.Закуските се доставят за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици: 330. Закуските се доставят два пъти дневно: сутрин за учениците от сутрешната смяна и следобед за учениците от следобедната смяна; Задължително два пъти седмично закуската е плод.Максималната допустима стойност на всяка една закуска е 0.40 лева без ДДС, 0.48 лв. с ДДС.Прогнозна стойност на поръчката по 1-ва обособена позиция – 39 600 лева без ДДС. Място на изпълнение е гр.Петрич, ул. „ България” 30 – в столовата на училището. Срок за изпълнение на поръчката: Приготвянето и доставката на закуските ще се извършва по време на учебните 2015/2016г. и 2016/2017г. Договорът ще бъде със срок на изпълнение до 31.05.2017г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

Закуските се доставят за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици: 330. Закуските се доставят два пъти дневно: сутрин за учениците от сутрешната смяна и следобед за учениците от следобедната смяна;

Прогнозна стойност, без ДДС
39600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.05.2017 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Приготвяне и доставка на обяд за учениците на целодневна организация на учебния ден от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич.”
1) Кратко описание

Приготвяне и доставка на обяд за учениците на целодневна организация на учебния ден от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич.” Обяда се приготвя за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици 100. Обядът се състои задължително от две ястия, при следните възможни варианти: /основно ястие и десерт; супа и десерт; супа и основно ястие /според одобреното седмично меню/ Място на изпълнение е гр.Петрич, ул. „ България” 30 – в столовата на училището. Срок за изпълнение на поръчката: Приготвянето и доставката на обяда ще се извършва по време на учебните 2015/2016г. и 2016/2017г. Договорът ще бъде със срок на изпълнение до 31.05.2017г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

Обяда се приготвя за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици 100. максимална допустима стойност на един брой обяд е 2.00 лв. без ДДС, 2.40 лева с ДДС.Обядът се приготвя ежедневно по предварителна заявка на Възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
60000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.05.2017 г.