Версия за печат

00964-2015-0003

BG-гр.Генерал Тошево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, За: инж.Ради Михайлов, България 9500, гр.Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Отдел ТУСИДЕ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?page_id=4625.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Генерал Тошево
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Настоящата обществена поръчка е с предмет:" Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции" и включва двадесет договора със следните дейности: Покриване с нови и налични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви - 2095 м2. Ремонт на покривна конструкция - 7,8 м3, дървена обшивка - 840 м2. Подмяна обшивка от поц. ламарина по улами и комини - 147 м2. Подмяна на челни дъски 116 м2.Покриване на била с капаци - 566м.Демонтаж на дървени врати, доставка и монтаж на нови алуминиеви врати с различни размери - 30 бр. Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял - 133 м2. Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни - 120м. Обръщане около врати и прозорци - 554 м.Настилка от теракотни плочи - 62 м2. Настилка от ламиниран паркет 7мм АС 3 дъб, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна - 282 м2.Фаянсова облицовка 20/30 - 74 м2. Гипсови шпакловки - 1012 м2, боядисване с бял и цветен латекс - 3200 м2. Вароциментова мазилка - 355 м2, пръскана мазилка - 112 м2. Боядисване релефни фасади с височина до 6м. с акрилна бяла и цветна боя - двукратно - 315 м2, фасадно скеле 720 м2. Отстраняване на излишна земна маса, оформяне и подравняване на леглото- 146 м3. Направа и разваляне на кофража за настилката - 98,5м2. Доставка и монтаж на заварени мрежи - 590 кг. Доставка и полагане бетон В12,5 и В 20 за настилки - 1344,5 м2.Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка от плочи 50/50/2,5 - 245 м2.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45233161, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
251469.92 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 653791 от 12.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 582 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Основен ремонт кметство село Росен”
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кристал глас ООД, ЕИК124502635, ул.Иван Вазов № 17, вх.Б, ап.3, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 0878 911504, Факс: 058 604130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 17000.07 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12863.51 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 556 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Основен ремонт кметство село Изворово”
V.1) Дата на сключване договора
20.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ Кристал Глас” ООД ,ЕИК 124502635, ул.”Иван Вазов” №17 вх.Б ап.3, България 9300, Добрич, Тел.: 0878 911504, E-mail: kristal_glass@abv.bg, Факс: 058 604130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 33999.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25985.25 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История 583 История / Обособена позиция №:5 / Заглавие:" Основен ремонт кметство село Росица"
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кристал глас ООД ЕИК 124502635, ул. Иван Вазов №17, вх. Б, ет.3, Р България 9500, гр. Добрич, Тел.: 0878 911504, E-mail: kristal_glass@abv.bg, Факс: 058 604130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3964.93 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 584 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:" Основен ремонт кметство село Дъбовик"
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кристал глас ООД, ЕИК 124502635, ул. Иван Вазов, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 0878 911504, E-mail: kristal_glass@abv.bg, Факс: 058 604130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 14900.4 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11760.54 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 585 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:"Основен ремонт Народно читалище " Дора Габе 1940" село Дъбовик"
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кристал глас ООД, ЕИК 124502635, ул.Иван Вазов № 17, вх Б, ет.3, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 0878 911504, E-mail: kristal_glass@abv.bg, Факс: 058 604130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9399.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6686.87 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 586 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:" Ремонт Народно читалище " Васил Левски - 2007" село Сноп"
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кристал глас ООД, ЕИК124502635, ул. Иван Вазов №17, вх.Б, ап.3, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 0878 911504, E-mail: kristal_glass@abv.bg, Факс: 058 604130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7500 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5987.78 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История 558 История / Обособена позиция №:15 / Заглавие:"Изграждане на тротоари ул."Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево"
V.1) Дата на сключване договора
20.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кристал глас ООД, ЕИК 124502635, ул. Иван Вазов №17, вх.Б, ап.3, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 0878 911504, E-mail: kristal_glass@abv.bg, Факс: 058 604130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 27999.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 20060.52 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 587 / Обособена позиция №:17 / Заглавие:" Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. Станьо Милев" гр. Генерал Тошево"
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дъга - Апостолов ЕООД, ЕИК 124567782, ул. Копривщица №22, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 058 602559, E-mail: daga-apostol@d-trust.org, Факс: 058 602292

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 8000.4 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7931.52 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 588 / Обособена позиция №:18 / Заглавие:"Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево"
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дъга Апостол ЕООД, ЕИК 124567782, ул.Копривщица №22, България 9300, гр.Добрич, Тел.: 058 602559, E-mail: daga-apostol@d-trust.org, Факс: 058 602292

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9999.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9779.84 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 557 / Обособена позиция №:20 / Заглавие:" Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4"
V.1) Дата на сключване договора
20.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кристал глас ООД, ЕИК 124502635, ул Иван Вазов №17, вх.Б ап.3, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 0878 911504, E-mail: ristal_glass@abv.bg, Факс: 058 604130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 27999.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 23186.88 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 615 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:"Основен ремонт кметство село Къпиново"
V.1) Дата на сключване договора
07.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГАМА СТРОЙ ООД, ЕИК 124623551, ул. Васил Алексиев 0 15, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 0888 539690, E-mail: gama.stroy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9699.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7694.31 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 614 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:"Основен ремонт кметство село Равнец"
V.1) Дата на сключване договора
07.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГАМА СТРОЙ ООД, ЕИК 124623551, ул. Васил Алексиев №15, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 0888 5396590, E-mail: gama.stroy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 21800.4 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 16493.47 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 613 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:"Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово"
V.1) Дата на сключване договора
07.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГАМА СТРОЙ ООД ЕИК 124623551, ул. Васил Алексиев №15, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 0888 5396590, E-mail: gama.atroy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 47000.4 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 36863.62 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 609 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:"Основен ремонт Народно читалище "Наука 1940" село Зограф"
V.1) Дата на сключване договора
07.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГАМА СТРОЙ ООД ЕИК 124623551, ул. Васил Алексиев №15, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 0888 5396590, E-mail: gama.stroy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 26499.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21367.32 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 610 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:" Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен"
V.1) Дата на сключване договора
07.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГАМА СТРОЙ ООД , ЕИК124623551, ул. Васил Алексиев №15, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 0888 5396590, E-mail: gama.stroy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13500 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11258.8 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 611 / Обособена позиция №:13 / Заглавие:"Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен"
V.1) Дата на сключване договора
07.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

САМА СТРОЙ ООД, ЕИК 124623551, ул.Васил Алексиев №15, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 0888 5396590, E-mail: gama.stroy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5000.4 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4746.19 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 612 / Обособена позиция №:14 / Заглавие:" Изграждане санитарен възел кметство село Зограф"
V.1) Дата на сключване договора
07.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГАМА СТРОЙ ООД, ЕИК124623551, ул. Васил Алексиев № 15, Бългаия 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 0888 5396590, E-mail: gama.stroy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6099.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5321.87 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 597 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:"Основен ремонт фасади музей село Красен"
V.1) Дата на сключване договора
04.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИСА ООД, ЕИК 124628317, ул. Методи Кусевич №4, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 058 604621, E-mail: isaood@abv.bg, Факс: 058 604621

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7200 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4076.4 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 596 / Обособена позиция №:21 / Заглавие:"Отклонение битова канализация ЖБ ул."В.Априлов"№2"
V.1) Дата на сключване договора
04.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЗСК - Девня АД , ЕИК103148230, Западна промишлена зона, ул.Уста Кольо Фичето №62, България 9000, гр. Варва, Тел.: 052 500068, E-mail: office_varna@zck-devnya.kom, Факс: 052 502067

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 12000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9997.76 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 619 / Обособена позиция №:19 / Заглавие:"Ограда вековни дъбове село Дъбовик"
V.1) Дата на сключване договора
10.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РАЛ-МАР БИЛД ООД, ЕИК 202313490, ул. Панайот Хитов №18, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 0888 403566, E-mail: ral_mar@mail.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5600.4 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5442.54 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „ Монолит” ООД , гр. Добрич 9300, бул.”Трети март” №56 2. „ЗСК - Девня ” АД, гр. Варна 9000, ул. „Уста Кольо Фичето”, №62 3. „ ЕС ГЕ ХА” ЕООД, гр. Добрич 9300, жк ”Добротица”№ 45, вх.10 4. „Седстрой” ЕООД, гр. Самоков 2000, кв.”Възраждане”бл.1, вх.Б, ет.4, ап.12 5. ЕТ „Соломон – Иринка Костадинова ” , гр. Добрич 9300, ул.”Т. Каблешков” № 13 6. „Гама Строй ”ООД, гр. Генерал Тошево 9500, ул.”В.Алексиев”№ 15 7 „ Дъга - Апостол” ЕООД, гр. Добрич 9300, ул.”Копривщица” №22 8. „ Пътно строителство” АД, гр. Добрич 9300, ул.”Отец Паисий” №15 9. „ Проект строй ” ЕООД, гр. Шумен 9700, ул.”Христо Ботев”№15 10. „ Атанасов М” ЕООД, гр. Добрич 9300, ул.”Цар Самуил” №17 11. „ ИСА” ООД, гр. Добрич 9300, ул. „Методи Кусевич” № 4 12. „ Кристал Глас” ООД , гр. Добрич 9300, ул.”Иван Вазов” №17, вх.Б, ап.3 13. „ Рал – Мар Билд” ООД , гр. Добрич 9300, ул.”Панайот Хитов” №18


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор