Версия за печат

00972-2015-0001

BG-Бургас: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
177559.32 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 671175 от 11.06.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 146 / Обособена позиция №: / Заглавие:Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''
V.1) Дата на сключване договора
10.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

''ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп'' ЕАД ЕИК 175370769, ул. ''Цар освободител'' № 14 ет. 3, РБ 1000, София, Тел.: 032 304987, E-mail: info@evn-trading.com, Факс: 032 278532

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 177559.32 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

в точка II.2.1 е посочена стойност на електрическата енергия. В обявление изх. № 2411/ 11.6.2015 г. точка II.2.1. е посочена стойността на ел. енергия и допълнителни разходи.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ЕНЕРГО- ПРО Енергийни услуги" ЕООД, "Мост енерджи" ЕАД, "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор