Версия за печат

00085-2015-0018

BG-гр. София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев, България 1606, гр. София, Тел.: 02 9225965, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9520120

Място/места за контакт: бул. Св.Георги Софийски №3, ет.2, стая №18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Електронен достъп до информация: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на ВМА и подчинените им структури по пет обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на МБАЛ -гр.София, МБАЛ - гр. Пловдив,МБАЛ – гр. Варна, БДПЛР- гр.Банкя, БДПЛР- гр.Хисар
Код NUTS: BG412, BG421, BG331, BG41, BG42
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката обхваща: - По Обособена позиция І: МБАЛ – София; Обособена позиция II: МБАЛ – Пловдив и Обособена позиция III: МБАЛ – Варна - Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основни консумативи и филтри, и при необходимост, след одобрение и съгласие на Възложителя, извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части, които не са включени в абонаментната такса. - По Обособена позиция IV: БДПЛР – Банкя и Обособена позиция V: БДПЛР – Хисаря - Извършване на дейности по профилактика с подмяна на основни консумативи и филтри на климатична и вентилационна техника и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части при необходимост.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 42512500

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Части за климатици

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Климатичната и вентилационна техника, подлежаща на сервизиране е подробно описана в Техническите специфищации, приложени към документацията за участие в процедурата. Абонаментната месечна поддръжка на климатична и вентилационна техника I, II и III, включва труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основните консумативи и въздушни филтри. Профилактичните прегледи по позиции IV и V включват цялостна проверка на изправността на техниката. Конкретните видове дейности, са посочени в Раздел IV от документацията за участие. Поради спецификата, Възложителят не може да предвиди дали ще настъпи необходимост от подмяна на резервни части, както и вида, количеството или стойността им. Подмяната на резервни части, може да се извършва от Изпълнителя само след предварително одобрението и съгласие на Възложителя. При необходимост от извършване на ремонт с подмяна на резервна част, стойността на резервните части не се включва в месечната абонаметната такса по позиции I, II и III, респ. в таксата за профилактичен преглед по позиции IV и V. Възложителят си запазва правото в срока на действие на договора, в рамките на 1 % от стойността на договора да извършва частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на възложителя, като напр. в случаите на отпадане на част от техниката подлежаща на сервизиране, поради бракуване/излизане от употреба; или добавяне на нови номенклатури поради изтичане на гаранционни срокове на климатична и вентилационна техника, подлежаща на сервизиране; или възникване на необходимост от профилактика и ремонт на климатична техника в други подчинени структури на ВМА /в гр. Плевен, гр. Сливен и гр. Поморие/, и тази промяна не води до увеличаване на стойността на договора. Възложителят си запазва правото да извърши повторение на услугата при условията на чл. 90, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗОП.

Стойност, без да се включва ДДС
976000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на: - за Обособена позиция І – 7 776,00 ( седем хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева;- за Обособена позиция ІІ – 288,00 (двеста осемдесет и осем ) лева; - за Обособена позиция III – 1 536,00 (хиляда петстотин тридесет и шест) лева; - за позиция IV – 40,00 (четиридесет) лв. и за позиция V – 120,00 (сто и двадесет) лева. 3. Гаранцията за изпълнение е в размер 4 /четири/ на сто от стойността на договора без ДДС. 4. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 4.1. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ. 4.2. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл.61 от ЗОП и името на процедурата и обособената позиция/номенклатури, за която е открита. 4.3. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл.61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на доставките са от бюджета на ВМА, вкл. и средства, получени от НЗОК. а/. Заплащането на услугите за абонаментна поддръжка на климатична и вентилационна техника по сключените договори за обособени позиции I, II и III ще се извършва при условията на отложено плащане - 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на двустранно подписан констативен протокол за извършенa дейност и издадена от Изпълнителя оригинална фактура. В протокола следва да се съдържа отчет на сменените филтри, по номенклатура и позиции в съответствие с техническaта спецификация, както и сертификат от производителя за качеството им, ако смяната е извършена в съответния месец. Заплащането на услугите за профилактика на климатична и вентилационна техника по сключените договори за обособени позиции IV и V ще се извършва при условията на отложено плащане - 60 (шестдесет) календарни дни, след извършване на профилактичния технически преглед и представяне на двустранно подписан констативен протокол за извършен профилактичен технически преглед и издадена от Изпълнителя оригинална фактура. Заплащането на вложените при ремонтите, резервни части по сключените договори за всички обособени позиции ще се извършва при условията на отложено плащане – 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на ремонта и подмяната на резервната част след представяне на документите, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ I: МБАЛ – ГР.СОФИЯ, II: МБАЛ - ГР. ПЛОВДИВ И III: МБАЛ – ГР.ВАРНА. 1. Абонаментната сервизна поддръжка на климатични системи за подаване чрез беден на турбуленции еднопосочен /ламинарен/ чист въздушен поток или еквивалент, отнасящ се за помещения с категоризация - Група 1, 2 и 3 да се изпълнява съгласно изискванията на Наредба №3 от 08.05.2013г. за утвърждаване на Медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции, раздел V - изисквания за осъществяване на дейностите по профилактика на ВБИ, т.10 - Специфични изисквания към въздуха в лечебните заведения. 2. Абонаментната сервизна поддръжка на водоохлаждаща студова станция /агрегат/ с полухерметични бутални компресори на водно охлаждане с водоохладителни кули (осигуряваща студоносителя за климатичните инсталации, обслужващи помещения с категоризация - Група 1, 2 и 3), да се изпълнява стриктно съгласно техническата документация за поддръжка и ремонт на съответния производител.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5 от ЗОП. Всички участници, вкл. подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Плик № 1 съдържа: - Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец, подписан от участника - оригинал; Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП ;При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация;- Документ за гаранция за участие: оригинална банкова гаранция или копие на платежен документ за внесена парична сума по сметка на Възложителя;Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, по чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП;- Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51, ал.1 от ЗОП;Декларация за извършен оглед; - Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8,т.2 от ЗОП;Декларация за участие на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; Декларация за съгласие на подизпълнител; Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;Декларация за приемане на условията в проекта на договор. Плик № 2 съдържа:Техническо предложение на участника на хартиен носител/за съответната обособена позиция, за която се кандидатства;Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП Плик № 3 съдържа:Ценова оферта на хартиен и оптичен носител, подписана и подпечатана от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците могат да докажат наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. Удостоверение от банка, доказващо, че участникът разполага за изпълнение на поръчката, със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от посочения по-горе 2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказващи, че участникът разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от посочения по-горе. Когато тези документи са публикувани в публичен регистър в Република България, участникът трябва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра. Участникът може да докаже съответствието си с изискването и при условията на чл.50, ал.2 от ЗОП. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът може да не представя изисканите документи по чл. 50, ал1, т.2 или някоя от съставните му части и ал.2, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има финансов ресурс, с който разполага за изпълнение на поръчката – за материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други в размер на: за позиция І – 375 000 лв.; за позиция ІІ - 14 000 лв.; за позиция ІІІ - 51 000 лв.; за позиция ІV – 2 000,00 лв.; за позиция V – 7 000,00 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За всички позиции: 1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените услуги за последните три години, влючително стойности, дати и получателите заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката 3 Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на околната среда (ISO 14001:2004 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на околната среда с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката. 4.Документ за правоспособност /сертификат/ за ЮЛ, издаден от Българска Браншова Камара – машиностроене или еквивалент на участника за извършване на сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3кг. флуорирани парникови газове, валиден към датата на отваряне на офертата. 5.Декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. 6.Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както следва: за I позиция: 3 услуги, за II поз.. и IV поз. –1 услуга, за III поз. и V поз. – 2 услуги. * Под „услуги еднакви с предмета на поръчката” се разбира абонаментна сервизна поддръжка/профилактика на климатична и вентилационна техника в медицински заведения и санаториуми.* Под „доставки сходни с предмета на поръчката” се разбира абонаментна. сервизна поддръжка/профилактика на климатична и вентилационна техника в обществени сгради 2.Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката.3.Участникът да има внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката.4.Участникът да има право да извършва на сервиз и поддръжка на хладилни и климат. инсталации и термопомпи, съдържащи над 3кг. флуорирани парникови газове 5.Участникът да разполага с възможности за извършване на услугите като обслужващия екип трябва да включва, както следва: За поз. I - мин. 6 технически лица,от които 1 ръководител с мин. IV квалификационна група по "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V”; 2 техически лица с правоспособност по заваряване на черни метали; 3 технически лица с правоспособност по завяряване на цветни метали и с правоспособност I категория, съгласно чл.17б,ал.3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Мин. 5 технически лица от обслужващия екип да притежават удостоверения с придобита квалификационна група по "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзававеждане с напрежение до 1000 V” минимум III квалификационна група. За поз. II: минимум 1 техник – механик с правоспособност по заваряване на цветни метали и с правоспособност I категория, съгл. чл.17б,ал.3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух; техническите лица от обслужващия екип да притежават удостоверения с придобита квалификационна група по "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавежд. с напрежение до 1000 V”, като мин. 1 лице с мин. IV квалификационна група. За поз. III, IV и V: по минимум 2 технически лица за всяка обособена позиция, от които по 1 техн.лице с правоспосособност по заваряване на цветни метали и по 1 техн. лице с правоспособност по заваряване на черни метали; същите да имат правоспособност I категория, съгласно чл.17б, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Всички технически лица от обслужващия екип за позиции III, IVи V да притежават удостоверения с придобита квалификационна група по "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V”, от които по 1 техническо лице с минимум III квалификационна група и по 1 техническо лице с мининимум IV квалификационна група. 6.Участникът да притежава сервизна база и необходимо за изпълнението на поръчката мин. оборудване, както следва: За I ,II и III поз: Уреди по1 бр.: Брояч на частици във въздуха; за измерване на влажност на въздуха; за измерване на температура на въздуха; за измерване на скоростта на въздуха; Апарат за зав. на цв. метали; Въстан. станция за работа с хл. агенти; Вакуум метър; Везна; Пропускотърсач; Маном. блок – по 2 бр, Конт. за мног. употреба – по 3 бр.За поз. I и поз. III: Апарат за зав. на чер. метали – по1 бр.;За поз. I и поз. II:Вакуум помпа – по2бр.,За поз. III: Вакуум помпа –1 бр, За поз. IV и V: Уреди по 1бр: брояч на частици във въздуха; за измерване на вл. на въздуха; за измерване на темп. на въздуха; за измерване на скоростта на въздуха; Апарат за зав. на цв. метали; Въстан. станция за работа с хлад. агенти; Вакуум помпа;Апарат за зав. черни метали; Вакуум метър; Везна,Пропускотърсач; Маном.блок – по 2 бр.; Кон.за мног.употр.по 2бр.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 142 - 261680 от 25.07.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.09.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.09.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

зала №10, ет.І на ВМА

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обменът на информация между Възложителя и участника ще се извършва: по факс, по електронен адрес, по пощатата или чрез комбинация от тях по избор на Възложителя, на почените контакти за кореспонденция от участника. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участника и документите, които се прилагат към тях ще се извършва лично срещу подпис или чрез изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка или по факс, или по електронен път.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.08.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ- гр.София.
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основни консумативи и филтри, и при необходимост, след одобрение и съгласие на Възложителя, извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части, които не са включени в абонаментната такса.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42512500, 50000000

Описание:

Части за климатици
Услуги по ремонт и поддръжка

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
777600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ- гр.Пловдив.
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основни консумативи и филтри, и при необходимост, след одобрение и съгласие на Възложителя, извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части, които не са включени в абонаментната такса.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42512500, 50000000

Описание:

Части за климатици
Услуги по ремонт и поддръжка

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
28800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ- гр.ВАРНА.
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основни консумативи и филтри, и при необходимост, след одобрение и съгласие на Възложителя, извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части, които не са включени в абонаментната такса.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42512500, 50000000

Описание:

Части за климатици
Услуги по ремонт и поддръжка

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
153600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция БДПЛР – Банкя
1) Кратко описание

Извършване на дейности по профилактика с подмяна на основни консумативи и филтри на климатична и вентилационна техника и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части при необходимост

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42512500, 50000000

Описание:

Части за климатици
Услуги по ремонт и поддръжка

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция БДПЛР–Хисар
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основни консумативи и филтри, и при необходимост, след одобрение и съгласие на Възложителя, извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части, които не са включени в абонаментната такса.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42512500, 50000000

Описание:

Части за климатици
Услуги по ремонт и поддръжка

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24