Версия за печат

02709-2015-0042

BG-Враца: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие ДП, бул. Христо Ботев № 2, етаж 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: инж. Цветко Цветков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150807bAvk5239185.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него” по три обособени позиции: ПОЗИЦИЯ №1 – „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ПОЗИЦИЯ №2 – „Задължителна застраховка Трудова Злополука“ ПОЗИЦИЯ №3 - „ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот за служителите на възложителя и неговите поделения“ Уникален номер на поръчката: 20150807bAvk5239185

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него” по три обособени позиции: ПОЗИЦИЯ №1 – „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ 1.1. „Застраховане на дълготрайни материални активи” недвижимо и движимо имущество, собственост на СЗДП и неговите поделения. 1.2.„Застраховка „Каско” за МПС, собственост на собственост на СЗДП и неговите поделения“. 1.3.„Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ЗА МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “. 1.4.„Застраховка „Злополука на местата” в МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “ 1.5. „Застраховка „Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие” за СЗДП и неговите поделения 1.6.„Застраховка на земеделски култури (горски насаждения)“ 1.7.„Застраховка Каско за кораби и отговорност сблъскване“ ПОЗИЦИЯ №2 – „Задължителна застраховка Трудова Злополука“ ПОЗИЦИЯ №3 - „ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот за служителите на възложителя и неговите поделения“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
255000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП гаранцията за участие в процедурата е както следва: за позиция 1 – 1500.00 (хиляда и петстотин) лева; за позиция 2 – 400.00 (четиристотин) лева, за позиция 3 - 600.00 (шестстотин) лева, внесени по сметката на СЗДП: IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца. Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойност на поръчката (общата стойност на застрахователните премии с включен данък върху застрахователните премии за застраховките). Гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена като банкова гаранция - безусловна и неотменима, като срока на валидност на банковата гаранция за участие трябва да бъде с тридесет дни по-дълъг от срока на валидност на офертата (90 дни), а срока на банковата гаранция за изпълнение задължително е с два месеца по - дълъг от срока за изпълнение на договора. При представяне на банкова гаранция за участие или банкова гаранция за изпълнение, участниците съблюдават условията за тях, конкретизирани в документацията за участие”. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Застрахователните премии се заплащат еднократно или на 4 равни вноски, платими през 3 месеца, в рамките на застрахователните полици, като броя на вноските не оказва влияние върху размера на дължимата премия. Застрахователните премии се заплаща от ЦУ и териториалните поделения на Възложителя, за чиито имуществени или неимуществени интереси или служители са сключени полиците, по банковата сметка, посочена от Изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща застрахователните услуги, съгласно общите условия и застрахователните полици и при условията, предложени с офертата – в срок 30 календарни дни от датата на получаване на сметка за дължимите застахователни премии, неразделна част от застрахователните полици. Възложителят дължи плащане само при осъществено условие на сключена застрахователна полица.Сметката следва да съдържа размера на крайната премия, дължима от Възложителя и неговите териториални поделения с включен 2% ДЗП, ГФ и ОФ по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и Осигурителен фонд по застраховка Живот. В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, премиите се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след остраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на застрахователни услуги, за които няма подписани застрахователни полици. Условията и начина на плащане на застрахователните премии и на застрахователните обезщетения са описани в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Изтичането на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен по реда на ЗОП, не влияе върху срока на сключените на база на него застрахователни полици.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Съдържание на „Плик № 1” с надпис „Документи за подбор”: 1.1. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП в) доказателства по чл. 49, ал. 2 от ЗОП - заверено копие на валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, като в обхвата му да се включват застраховките - предмет на позицията/ите, за която/ито се участва. 1.2. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият 1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – оригинал - когато е приложимо. 1.4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 1.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: съгласно раздел ІІІ.2.3) от обявлението. 1.6. Декларация (Образец № 5) за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 1.7. Информация (Образец № 4) за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 1.8. Декларация (Образец № 11) за приемане на условията в проекта на договор – съгласно образец към настоящата документация. Всеки кандидат подписва декларация за всяка от обособените позиции, за които участва. 1.9. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие. 2. Съдържание на „Плик № 2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” : 2.1. Оферта (Образец №13), с включен срок за изпълнение на поръчката, съгласно представен в документацията образец; 2.2. Техническо предложение, съгласно образец на предложение за съответната обособена поцизия, за която ще участва кандитата (Образци от №14.1 до № 14.3); 3.Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”: Ценово предложение, съгласно образец от документацията се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и позицията, за която се участва и се поставя в общия плик /също запечатан и непрозрачен/ заедно с останалите документи. Плик „Предлагана цена”, трябва да има съдържание съгласно раздел 2.3 от документацията за участие (Образци от № 15.1.1 до №15.3.1).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се поставят
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък (Образец № 6), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на договорите за предоставяне на услугите, които са предмет на възлаганата обществена поръчка (предоставяне на застрахователни услуги), изпълнени от Участника през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите - оригинал. Списъкът трябва да съдържа следната информация: предмет на договора (описание на извършените дейности по предмета на договора), стойност, период на изпълнение, възложител, лице и данни за контакт. Най-малко три от договорите, посочени в списъка трябва да бъдат придружени от препоръка /удостоверение/ за добро изпълнение. 2. Списък (Образец № 7) на клоновете и/или офисите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката, подписан и подпечатан от участника - оригинал. Списъкът трябва да съдържа информация относно местонахождението, работното време, лице и данни за контакт и основанието за ползването на клона/офиса. 3. Списък (Образец № 8) на сервизите за възстановяване на увредените автомобили, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката - оригинал. Списъкът трябва да съдържа информация относно местонахождението, работното време, лице и данни за контакт и основанието за ползване на сервизите за възстановяване на увреденото имущество. Възложителят не поставя изискване за основанието за ползване на сервизите за възстановяване на увредените автомобили – същите могат да са собствени, наети, при условията на чл. 51а от ЗОП, друго. 4. Списък (Образец № 9) на сервизите за възстановяване на увредените плавателни съдове, собственост на Възложителя, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката - оригинал. Списъкът трябва да съдържа информация относно местонахождението, работното време, лице и данни за контакт и основанието за ползване на сервизите за възстановяване на увреденото имущество. Възложителят не поставя изискване за основанието за ползване на сервизите за възстановяване на увредените плавателни съдове – същите могат да са собствени, наети, при условията на чл. 51а от ЗОП, друго. Документите, посочени в т.3 и т.4, важат само при кандидатстване по обособена позиция № 1.
Минимални изисквания: 1. През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите, участникът трябва да е изпълнил минимум три договора за предоставяне на услугите, които са предмет на възлаганата обществена поръчка (предоставяне на застрахователни услуги). Забележки: * „Изпълнен” е този договор, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на сключването му. 2. Участникът следва да осигури минимум по един клон/офис във всяко от следните населени места - гр. Ловеч, гр. Видин, гр. Враца, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. София. 3.Участникът следва да осигури минимум по един сервиз за възстановяване на увредените автомобили, собственост на Възложителя и подлежащи на застраховане съгласно настоящата обществена поръчка във всяко от следните населени места: гр. Ботевград, гр. Троян, гр. Белоградчик, гр. Берковица, гр. Ловеч, гр. Видин, гр. Враца, гр. Монтана, гр. Лом, гр. Мездра, гр. Никопол, гр. Оряхово, гр. Плевен, гр. Своге, гр. София. 4. Участникът следва да осигури минимум един сервиз за възстановяване на плавателни съдове, собственост на Възложителя. Минималните изисквания, посочени в т.3 и т.4, се прилагат само при кандидатстване по обособена позиция № 1.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.09.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Възложителя - www. szdp.bg, „Профил на купувача“. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на СЗДП на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:00 ч., или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес, за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 10 лв. (десет лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва по следната банкова сметка: IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.09.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на СЗДП Враца, гр. Враца, бул. Христо Ботев № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на СЗДП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“
1) Кратко описание

1.„Застраховане на дълготрайни материални активи” недвижимо и движимо имущество, собственост на СЗДП и неговите поделения. 2.„Застраховка „Каско” за МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения“. 3.„Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ЗА МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “. 4.„Застраховка „Злополука на местата” в МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “ 5.„Застраховка „Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие” за СЗДП и неговите поделения 6.„Застраховка на земеделски култури (горски насаждения)“ 7. „Застраховка Каско за кораби и отговорност сблъскване“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
151000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Задължителна застраховка Трудова Злополука“
1) Кратко описание

„Задължителна застраховка Трудова Злополука“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
44000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот за служителите на възложителя и неговите поделения“
1) Кратко описание

„ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот за служителите на възложителя и неговите поделения“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
60000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24