Версия за печат

00115-2015-0021

BG-Русе: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Русе, пл. Свобода 6, За: инж. Катя Павлова - директор дирекция ЕР, тел. 082 881 767; Моника Петрова - мл. експерт дирекция ЕР, тел. 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881767, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Община Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/107/index.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Ваня Попова, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635

Място/места за контакт: Ваня Попова

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Обшина Русе, пл. Свобода 6, За: Ваня Попова - гише Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635

Място/места за контакт: Ваня Попова

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе" с финансирането от Националния доверителен екофонд в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация и проектна документация по отделните части.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. Русе, ул. Червен №5; ул. Иглика №2
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет: Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе" с финансирането от Националния доверителен екофонд в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация и проектна документация по отделните части.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата стойност на поръчката е 7000 лева без ДДС, в т.ч. 3000 лева без ДДС за ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе; 4000 лева без ДДС за ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе.

Прогнозна стойност без ДДС
7000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 70 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция,тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ОБЩИНА РУСЕ БАНКА : ИНВЕСТБАНК АД , КЛОН РУСЕ БАНКОВ КОД: IORTBGSF СМЕТКА: BG 37 IORT 73793300030000 Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в документацията сметка на възложителя. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се посочва основанието. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ОБЩИНА РУСЕ БАНКА : ИНВЕСТБАНК АД , КЛОН РУСЕ БАНКОВ КОД: IORTBGSF СМЕТКА: BG 37 IORT 73793300030000 Когато избраният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проекта на договора. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва в лева по банков път в срок до 20 дни, след представяне на следните документи: oПриемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и Възложителя; oФактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му възможност в чл. 25 ал. 3 т. 2 ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник, е обединение от физически или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 1.Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 2. Който е обявен в несъстоятелност. 3. Който се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 5. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 6. Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 7. Който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 8.Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 9. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 10. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 11. Изискванията на т. 1,т. 5., т. 9., т. 10., се прилагат съгласно документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лицe с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по см на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: (а) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; (б) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя Техническото предложение за изпълнение на поръчката, както и приложенията към него, ако има такива и когато е приложимо - Декларация от участника за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП; (в) Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик 1, Плик 2 и в Плик 3 трябва да бъдат последователно номерирани. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Декларация в свободен текст, че участникът притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката. Декларация в свободен текст, че участникът притежава лиценз за изпълнението на строителен надзор. Декларация в свободен текст. че участникът притежава валидна застраховка „професионална отговорност”.
Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата поне услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. Участниците следва: Да притежават ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката. Да притежава лиценз за изпълнението на строителен надзор. Да притежава валидна застраховка „професионална отговорност”
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.09.2015 г.  Час: 14:00
Място

Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 6, зала Св. Георги

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и обявлението на профила на купувача:http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/107/index.html, на който тя може да бъде намерена, съответно на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП. При изтегляне на документацията от Профила на купувача участниците нямат разходи за документацията по смисъла на чл.28, ал.7 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ