Версия за печат

00115-2015-0021

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-01-1973 от 07.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Русе, пл. Свобода 6, За: инж. Катя Павлова - директор дирекция Европейско развитие, тел. 082881767; Моника Петрова - мл. експерт дирекция ЕР, тел. 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881767, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Община Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/107/index.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе" с финансирането от Националния доверителен екофонд в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация и проектна документация по отделните части.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозна стойност на обществената поръчка:7000 лева без ДДС (3000 лева без ДДС за ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и 4000 лева без ДДС за ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе). Видно от прогнозната стойност на поръчката, същата попада в приложното поле на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, поради което Възложителят ще се ползва от т.нар. ,,опростени правила" съгласно ЗОП. Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства от страна на Община Русе, в качеството й на Възложител на обществената поръчка, финансирана със средства на Националния доверителен екофонд.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Пламен Пасев Стоилов
Длъжност: Кмет на Община Русе