Версия за печат

00530-2013-0012

BG-Велико Търново:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална агенция за приходите, гр. Велико Търново, пл. Център №2, ет.1, стая 106, За: Ралица Колева, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617207, E-mail: r.koleva@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Място/места за контакт: гр. Велико Търново, пл. Център №2, ет.4, стая 413

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profil.nap.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 2 от 15.03.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00530-2013-0012
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12”.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 33 от 17.06.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

3С СОТ АД - гр. София, ЕИК 175372745, ул. Сребърна 14, Република България 1407, София, Тел.: 02 8689195, E-mail: office@3ssot.com, Факс: 02 8687187

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
4000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.07.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3591.31 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Последното плащане по договора е извършено на 28.07.2015г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Стефан Михайлов Стефанов
Длъжност: Директор на ТД на НАП Велико Търново