Версия за печат

04119-2015-0001

BG-с. Плодовитово: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тържище с. Плодовитово ЕООД, с. Плодовитово, За: Яна Колева, България 6257, с. Плодовитово, Тел.: 0884 465635, E-mail: tarjishteplodovitovo@gmail.com

Място/места за контакт: Тържище с. Плодовитово ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tarjishteplodovitovo.com.

Адрес на профила на купувача: www.tarjishteplodovitovo.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на СМР за обект Модернизиране и разширяване на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка обхваща изпълнение на ремонтни дейности и изграждане на нови сгради и съоръжения на техническата инфраструктура за обектите стоково тържище и пазар на производителите, собственост на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка обхваща изпълнение на ремонтни дейности и изграждане на нови сгради и съоръжения на техническата инфраструктура за обектите стоково тържище и пазар на производителите, собственост на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД. Обектите са разположени върху имот № 010025 с площ от 22,189дка. По плана на село Плодовитово, община Братя Даскалови. Основните дейности, обект на настоящата обществена поръчка са следните: 1.1. Доизграждане на сграда с двадесет и четири складови помещения с обща площ 2000кв.м. 1.2. Площадкова канализация 1.3. Площадков водопровод 1.4. Противопожарно оборудване 1.5. Благоустрояване на УПИ 010025 1.6. Поставяне на 2 санитарни възли.

Прогнозна стойност без ДДС
2400000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

270


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката, или 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, то тази гаранция трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата, по приложения Образец. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД: Банка „ДСК” АД, клон Чирпан, BIC: STSABGSF; IBAN – BG48STSA93000021407708 При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично трябва да се посочи процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за участие или учредена банкова гаранция в оригинал. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено едно от следните условия, а именно че е: тя в полза на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, безусловна и неотменима, със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата, че гаранцията е издадена за настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят допуска възможност участниците в процедурата да представят банкова гаранция по образец на банката-издател, като се изисква в нея да се съдържат условията разписани в образеца от документацията.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция по приложения Образец. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД и че е със срок на валидност най – малко един месец след приключване на изпълнението на договора. Ако обслужващата банка на участника не може да издаде гаранция за изпълнение с точен текст на Образеца от Документацията за участие, то участника следва да представи гаранция за изпълнение която съдържа минимум изисканата информация в Образеца от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане Поради естеството на финансиране на поръчката авансово плащане към Изпълнителя не се предвижда. 2. Междинни плащания Междинни плащания ще се извършват след извършване на определен обем от работа, не по-малък от 5% от целия обем на СМР без ДДС. Междинно плащане към Изпълнителя ще се извършва след съставяне на всички строителни книжа по ЗУТ за завършените до момента СМР, съставен и подписан от всички участници в строителството протокол за приемане на извършените и подлежащи на заплащане СМР, издадена фактура за стойността на междинното плащане от Изпълнителя, проверка от страна на финансиращата банкова институция и оторизиране на плащането от нейна страна. Междинните плащания не могат да надхвърлят 2 000 000,00 /два милиона лева/ без ДДС 3.Окончателно плащане Окончателно плащане към Изпълнителя се извършва след приключване на целия обем от СМР, след съставяне на всички строителни книжа по ЗУТ за въвеждане в експлоатация на обекта, съставен и подписан от всички участници в строителството протокол за приемане на извършените и подлежащи на заплащане СМР, издадена фактура за стойността на окончателното плащане от Изпълнителя. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат аванса и междинното плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Открита процедура чрез прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица може да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки, Правилникът за прилагането му, обявлението за поръчка и документацията на Възложителя условия; 2. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на Офертата. Договорът за създаване на обединение трябва да е с нотариална заверка на подписите и да отговаря на следните изисквания: да е определено лице, което ще представлява обединението и ще подписва документите; да е описана формата на участие на всеки от съдружниците в обединението – парично участие, човешки ресурси или друго; да е отразено, че водещият съдружник е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всички съдружници; да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора; да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора; да е записана банковата сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие. В случаите, когато дадено обединение е сформирано на по-ранен етап, и горепосочените клаузи не се съдържат в договора за създаване на обединение, възложителят допуска възможност за представяне на допълнително споразумение, което да допълва вече съществуващия договор, който в своята цялост да отговаря на изискванията на възложителя поставени по настоящата поръчка. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 – "Документи за подбор", Плик № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката, Плик № 3 - “Предлагана цена” ПЛИК №1 СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА: Оферта за участие, Списък на документите, съдържащи се в офертата,Регистрационни документи на участника или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние;Документ за регистрация на чуждестранно лице в официален превод, копие от документ за самоличност, ако участникът е физическо лице, акоучастникът е чуждестранно физическо лице, документа за самоличност следва да се представи в официален превод, Споразумение за създаване на обединение, Заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, Документ за внесена гаранция за участие,Документ за закупена документация за участие,Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП - от участника, всеки член в обединението и подизпълнителя, Доказателства за икономическото и финансово състояние участника, съгласно т. III.2.2 от обявлението, Доказателства за технически възможности и квалификация на участника, съгласно т. III.2.3 от обявлението, Декларация по чл.55, ал. 7 от ЗОП, Декларация за участието на подизпълнители, Декларация от подизпълнител, Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор, Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП ПЛИК №2 СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА: Предложение за изпълнение на поръчката по образец, Техническо предложение, Линеен график и график за разпределение на работната ръка, Документи за доказване степента на съответствие на предложението ПЛИК №3 СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА: Ценово предложение по образец, придружено с КСС на хартиен и електронен носител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Удостоверение от обслужваща банка за наличието на собствени финансови средства на участника и/или отпусната кредитна линия
Минимални изисквания: Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да притежават финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 150 000,00 /сто и петдесет хиляди/ лева в една от следните форми: собствени финансови средства или кредитна линия.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация – справка, съдържаща списък с изпълнен/и договор/и сходни с предмета на поръчката, общо за последните пет години (считано до датата на подаване на офертата). Декларацията следва да включва наименование на договора/ите, стойност, дата на изпълнение и получател и да бъде придружена с препоръка/и за добро изпълнение на договор/и от списъка. Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа, стойността, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на изпълнение, ЗП на построени сгради, квадратни метри на полагане на настилка от бетонови, тротоарни плочи, унипаваж и подобни настилки и линейни метри на полагане на градински и улични бордюри, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Ако в препоръката не се съдържа цялата информация, поискана от Възложителя, участниците представят копия от приемо-предавателни протоколи и/или актове за завършване на работата. 2. Сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен; 3. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен; 4. Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; 5. Талон за регистрация в Централния професионален регистър на строителя удостоверяващи право на изпълнение на СМР Първа група Трета категория съгласно Правилника за реда за водене и вписване в Централния професионален регистър на строителя или удостоверение за вписване в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с подобен обхват; 6. Копие на валидна задължителна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна. 7. Декларация-списък с екип за изпълнение, включващ експертите, които ще отговарят и участват в изпълнението на обществената поръчка, задължително придружен от: автобиография на експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката, заедно с доказателства, подкрепящи професионалния опит, квалификация и специфичен професионален опит (и/или участие в услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката) за конкретния експерт; (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея); декларации за разположение от експертите; декларация, посочваща образованието, професионална квалификация и професионален опит на всеки един от експертите; 8. Декларация-списък за строителната механизация, съоръжения и технически средства за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника).
Минимални изисквания: 1.Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да имат през последните пет години (или от датата на учредяване/започване на дейността), считано от датата на подаване на офертата изпълнени и приети строителни работи по договор/и за строителство с включени сходни (по обем и вид) с предмета на поръчката строителни дейности и по-конкретно с изпълнени по тях следните видове и количества СМР: строителство на обществени сгради със ЗП по-голяма от 6 000 кв.м. полагане на настилка от бетонови, тротоарни плочи, унипаваж и подобни настилки – 45 000 кв.м. полагане на градински и/или улични бордюри – 5 000 л.м. !!!Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за обединението. Договори в процес на изпълнение не се приемат. За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък на договорите, с посочване на стойностите, датите и получателите. 2.Участниците следва да имат въведена система за управление на качеството в строителството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3.Участниците следва да имат въведена система за управление на околна среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен. 4.Участниците следва да имат въведена система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен. 5.Участниците следва да имат право на изпълнение на СМР от Първа група Трета категория съгласно Правилника за реда за водене и вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна. 6. Участниците следва да имат валидна задължителна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна. 7.За изпълнението на поръчката участниците следва да разполагат с инженерен персонал – ключови експерти, назначен на трудов договор или привлечени по граждански договор, който да отговаря на следните изисквания: Ръководител на обекта - да има завършено висше образование с квалификация „строителен инженер” или еквивалентна, степен „магистър”; да има минимум 10 години стаж по специалността и да е участвал в минимум две услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, като „Ръководител на обект”. Строителен инженер (ПГС) – 2 бр. - със завършено висше образование, степен „магистър“, специалност „ПГС“ или еквивалентна, с най-малко 7 години стаж по специалността да е участвал в минимум една услуга, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. Инженер геодезист – със завършено средно или висше образование, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, с най-малко 7 години стаж по специалността и да е участвал в минимум една услуга, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. Инженер ВиК - със завършено средно или висше образование, специалност „ВиК“ или еквивалентна, с най-малко 5 години стаж по специалността. Инженер Ел – със завършено средно или висше образование, специалност „Електротехника“ или еквивалентна, с най-малко 5 години стаж по специалността. Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по БЗР с най-малко 3 години стаж по специалността. 8.Участниците следва да разполагат със строителната механизация, съоръжения и технически средства за изпълнение на поръчката при спазване на следните минимални изисквания: кран скеле багер комбиниран багер – колесен камиони – 2 бр. валяк фадрома
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 80
Показател: Ценово предложение; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.08.2015 г.  Час: 10:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, с. Плодовитово или по банков път, по приходната сметка на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, както следва: Банка „ДСК” АД, клон Чирпан, BIC: STSABGSF; IBAN – BG48STSA93000021407708

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.08.2015 г.  Час: 10:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.08.2015 г.  Час: 09:30
Място

Административната сграда на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД в село Плодовитово, община Братя Даскалови

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко от лицата по чл.120, ал.8 и 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл.120, ал.5, и ал.7 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Тържище с. Плодовитово ЕООД, с. Плодовитово, България 6257, с. Плодовитово, Тел.: 0884 465635, E-mail: tarjishteplodovitovo@gmail.com

Интернет адрес/и:

URL: http://www.tarjishteplodovitovo.com.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ