Версия за печат

04119-2015-0001

BG-Братя Даскалови:

РЕШЕНИЕ

Номер: 29 от 30.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тържище с. Плодовитово ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: tarjishteplodovitovo@gmail.com

Място/места за контакт: Организатор дейност и вътрешен ред

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tarjishteplodovitovo.com.

Адрес на профила на купувача: www.tarjishteplodovitovo.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка обхваща изпълнение на ремонтни дейности и изграждане на нови сгради и съоръжения на техническата инфраструктура за обектите стоково тържище и пазар на производителите, собственост на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД. Обектите са разположени върху имот № 010025 с площ от 22,189дка. По плана на село Плодовитово, община Братя Даскалови. Основните дейности, обект на настоящата обществена поръчка са следните: 1.1. Доизграждане на сграда с двадесет и четири складови помещения с обща площ 2000кв.м. 1.2. Площадкова канализация 1.3. Площадков водопровод 1.4. Противопожарно оборудване 1.5. Благоустрояване на УПИ 010025 1.6. Поставяне на 2 санитарни възли.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите по чл.7, т.1-4 от ЗОП вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условия за провеждане на съзтезателен диалог или процедура на договаряне, съгласно чл.16, ал.8 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Кольо Господинов Колев
Длъжност: Управител на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД