Версия за печат

00972-2015-0002

BG-Бургас: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на високо чувствителен детектор за течна хроматография за потребностите на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на високо чувствителен детектор за течна хроматография за потребностите на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
53195 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00972-2015-0002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 119 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на високо чувствителен детектор за течна хроматография за потребностите на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''
V.1) Дата на сключване договора
28.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

''АСМ 2'' ЕООД ЕИК 121327440, ул. ''Твърдишки проход'' № 23 ет. 9, РБ 1404, София, Тел.: 02 8592103, E-mail: office@acm2.com, Факс: 02 9582818

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 53195 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

''АСМ 2'' ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП.

След проведена открита процедура бе закупено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване, необходимо за създаване на Лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве" в рамките на ЦНИЛ в изпълнение на проект "Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособяване на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве". Договорът бе сключен с "АСМ 2" ЕООД. Доставката на апаратурата, съгласно утвърдените технически спецификации, включва: 1.Газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър – 1 брой; 2. Високоефективен течен хроматограф – 1 брой и други. За доокомплектоване на високоефективния течен хроматограф се налага закупуване на високо чувствителен детектор, който ще разшири многократно възможностите на метода и ще даде възможност за универсално детектиране в изокарен и градиентен режим. Високо чувствителния детектор се характеризира с възможност за чувствителност и надеждно детектиране практически на всички групи съединения, по-високо кипящи от използваните елуенти, включително и такива без хромофор в структурата си. Това не е възможно със закупените към течния хроматограф ултравиолетов и флуоресцентен детектор. Затова е важно закупуването и на този детектор със съответния аналогово-цифров преобразовател, които са съвместими с наличния вече софтуер Chromeleon 7.2. Доставката на високо чувствителен детектор за течна хроматография от друг производител ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост при експлоатацията. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, налице са условията за провеждане на процедура за договаряне без обявление.