Версия за печат

00325-2015-0014

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150724tPrV2852431.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на специално помощно оборудване за работа с изотопи за РЕТ-СТ лабораторията: автоматичен диспенсер, автоматичен инжектор, контейнери и др., специално медицинско оборудване за работа с радиофармацевтици.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, База 2
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на специално помощно оборудване за работа с изотопи за РЕТ-СТ лабораторията: автоматичен диспенсер, автоматичен инжектор, контейнери и др., специално медицинско оборудване за работа с радиофармацевтици, съгласно техническа спецификация - Приложение №1 от документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 от документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
334000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД или платена в касата на лечебното заведение, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размер на гаранцията за участие – 1% от прогнозната стойност на обществената поръчка, посочена в Обявлението за обществената поръчка. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Оборудването ще бъде заплатено със средства на лечебното заведение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя съгласно чл.56 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, : 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени по-долу; 5. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени по-долу; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят документите за техническото предложение, както следва: 1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение №2; 2. Декларация за съответствие на всяко медицинско изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език (в случай, че оригиналът е на чужд език), заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”; 3. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ, произтичаща от участника; 4. Инструкция за употреба на български език за предлаганото медицинско изделие – на оптичен носител (CD); 5. Документи на български език или преведени на български език, доказващи съответствието на медицинското изделие с техническата спецификация на Възложителя (проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя и други, произхождащи от производителя на медицинското изделие) – във формата на оригинал или заверени от участника ясно четливи фотокопия; 6. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - ако е приложимо; 7. Оторизационно писмо, издадено от производителя на медицинското изделие за предоставяне на права на участника за търговия (доставка) и сервизно обслужване за срока на гаранцията, посочен в техническото предложение – в оригинал, с превод на български език. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа: Ценово предложение (на хартиен и оптичен носител (CD)), изготвено по приложения в настоящата документация образец – Приложение №3, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офертата, за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която разполага участника (в оригинал); или 2. Счетоводен баланс, съставен от участника до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводителя на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да разполагат със свободен финансов ресурс, възлизащ на не по-малко от 20 % от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на основните договори за доставки на медицинска апаратура, изпълнени през последните 3 години (2012, 2013 и 2014 г.) от участника, включително стойностите, датите и получателите, придружени с удостоверения – оригинал, издадени от ръководителите на съответните лечебни заведения или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставкатa. 2. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485 или еквивалентен за производителя на съответното медицинско изделие - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 3. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001 или еквивалентен за участника - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва за последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от крайния срок за подаване на офертите, да са извършили успешно минимум две доставки с предмет доставка на медицинска апаратура еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, необходима за дейността на лечебни заведения за болнична помощ - доказва се с удостоверения – оригинал , издадени от ръководителите на съответните лечебни заведения или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставкатa.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката (П1) ; тежест: 60
Показател: Техническо съответствие и качество (П2) ; тежест: 32
Показател: Срок за изпълнение на доставката (П3); тежест: 8
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.08.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.09.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.09.2015 г.  Час: 08:00
Място

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, административна сграда, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ