Версия за печат

00092-2015-0012

BG-Смолян: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Васка Караджова – Директор на дирекция СИОС при община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67612, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция СИОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1237.

Електронен достъп до информация: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1237.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Малина Кръстева - специалист в дирекция АИОиОМП в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67619, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Приемна № 1 – Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1237.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Малина Кръстева - специалист в дирекция АИОиОМП в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67619, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Приемна № 1 – Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на община Смолян, област Смолян.
Код NUTS: BG424
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”. Основните видове работи за изпълнението на договора са ремонт на съществуваща асфалтова настилка включващи: фрезоване, издухване и измиване на асфалтова настилка, ремонт и полагане на бордюри, ремонт и направа на тротоари, повдигане на РШ и ДШ, направа на нови улични отводнителни решетки, ремонти на всички прилежащи съоръжения към уличните платна, полагане на асфалтобетонна настилка, изкърпване с плътен асфалтобетон и запълване на единични пукнатини, почистване на района.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233200, 45233252, 45233161, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” Основните видове работи за изпълнението на договора са ремонт на съществуваща асфалтова настилка включващи: фрезоване, издухване и измиване на асфалтова настилка, ремонт и полагане на бордюри, ремонт и направа на тротоари, повдигане на РШ и ДШ, направа на нови улични отводнителни решетки, ремонти на всички прилежащи съоръжения към уличните платна, полагане на асфалтобетонна настилка, изкърпване с плътен асфалтобетон и запълване на единични пукнатини, почистване на района. Дейностите за изпълнение, предмет на настоящия договор, се възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Възлагателно писмо, с което се определят конкретните предвидени за изпълнение видове и количества работи. Неразделна част от възлагателното писмо са Количествено-стойностни сметки по обекти, съставени на база на финансов ресурс на възложителя в размер до 4 452 121.00 лева /словом четири милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто двадесет и един лева/ без ДДС и оферирани единични цени по видове работи съгласно Ценовата оферта от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . Срокът за изпълнение на поръчката е до 730 /словом седемстотин и тридесет/ календарни дни, считани от датата на сключване на договора за изпълнение или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя в размер до 4 452 121.00 лева /словом четири милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто двадесет и един лева/ без ДДС. Срокът за изпълнение на всеки отделен строителен обект, се определя с Възлагателното писмо, според обема на работата, и е не по-дълъг от 2 /два/ календарни месеца. Възлагателните писма се изготвят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на наличния финансов ресурс, поетапно, в размер до 4 452 121.00 лева /словом четири милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто двадесет и един лева/ без ДДС и оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени по видове работи в Ценовата оферта от Офертата му. Конкретните параметри, видове и обем на строителните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно и детайлно описани в Технически спецификации /Книга V/ и Ценова оферта – обр. 3 от документацията.

Стойност, без да се включва ДДС
4452121 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

730

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител - гаранция за изпълнение при подписването на договора за обществената поръчка. Гаранцията за участие е 40 000 лева. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян IBAN:BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код: IABG BGSF, банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян, или банкова гаранция. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на гаранцията за участие в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че: - участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти; - участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие трябва да е не по-кратък от срока на валидност на офертата, посочен в т.IV.3.7 от обявлението, а срокът на валидност на банковата гаранцията за изпълнение – най-малко 30 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Възложителят има право: До решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител; Да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер. Възложителят освобождава гаранциите за участие при условията на чл.62 от ЗОП. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно условията в проекта на договор - в срок от 30 календарни дни от изпълнението на договора, при условие че за този срок не са се проявили скрити дефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на вложените материали, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Финансиране. Обектът на настоящата поръчка е без осигурено финансиране. Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови средства в бюджета на възложителя по настоящото направление. Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 4 452 121.00 лева /словом четири милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто двадесет и един лева/ без ДДС. Цената на договора за изпълнение се определя на база на възложените от възложителя с възлагателно писмо видове и количества работи по обекти и действително извършени от изпълнителя видове и количества работи на обекти, по стойности с единични цени, посочени в Ценовата оферта на участника, определен за изпълнител, по образец съгласно приложение № 3. 2. Схема на плащане. Заплащането на цената на договора ще се извършва по банков път в български лева при условията, подробно описани в проекта на договор, съдържащ се в Книга VIII, неразделна част от документацията за участие. Видовете и количествата работи, които изпълнителят следва да изпълни, се определят от възложителя с възлагателно писмо за определяне на конкретните предвидени за изпълнение видове и количества работи с приложени към него количествено-стойностни сметки по обекти, което възлагателно писмо се съставя на база на финансов ресурс на възложителя в размер до 4 452 121.00 лева /словом четири милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто двадесет и един лева/ без ДДС и оферирани единични цени по видове работи в Ценовата оферта на участника, определен за изпълнител, по образец съгласно приложение № 3. При изпълнение на видове и количества работи в отклонение от възлагателното писмо на възложителя последният не дължи заплащане за невъзложените работи, които са изработени и построени до момента, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви. Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови средства в бюджета на възложителя по настоящото направление. При липса на осигурено финансиране, изразяващо се в непостъпване на средства при възложителя по настоящото направление, за което обстоятелство изпълнителят е надлежно уведомен и е съставен съответен протокол за спиране на строителството, всички извършени от изпълнителя работи са за негова сметка. Възложителят, при наличие на обстоятелствата по предходното изречение, не дължи заплащане на изработеното и построеното до момента, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви. Плащания за действително възложени, изпълнени и актувани строителни и ремонтни работи /СРР/ се извършват на база на Възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приложени към него количествено-стойностни сметки по обекти, които стават неразделна част от договора за изпълнение, и оферирани единичните цени съгласно Ценовата оферта от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 /двадесет/ календарни дни след изпълнението на съответните СРР и ако е приложимо представяне на съответните надлежно оформени актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, протокол/и / акт/ове обр. 19 за извършени СРР и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СРР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сметка за изплащане на СРР /Образец № 22/, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и надлежно оформена фактура - оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички документи, свързани с плащанията по договора с Изпълнителя, се подписват от ресорния заместник-кмет в общината или от друго упълномощено лице.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение/неперсонифицирано дружество на физически и/или юридически лица. Когато обаче участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по ЗЗД, договорът за обединението задължително трябва да съдържа клаузи, които: - Да съдържат информация за разпределението на участието на лицата, включени в обединението, при изпълнението на дейностите, предмет на поръчката – описание на видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението; - Да гарантират по безусловен начин, че: - всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, в това число за качественото му изпълнение и за отстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено обединението; - съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, в случай че обединението бъде избрано за изпълнител.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - следва да бъде изготвено по образец съгласно приложение № 1. 3. Заверено от участника копие на договора за обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите. 4. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, а именно документите по ІІІ.2.3 от обявлението. 6. Документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция. 7. Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно приложение № 4. 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 5. 9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 6. 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец съгласно приложение № 7. 11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец съгласно приложение № 8. 12. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - по образец съгласно приложение № 9. 13. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 10. 14. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 и/или 2 от ЗОП – участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, което изискване се удостоверява със следните документи: Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ, ведно с валиден талон към него или декларация/удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издадено от компетентните органи съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ. Забележка: Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. 15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по образец съгласно приложение № 2. 15.1 Подход и програма за изпълнение на опитен участък – следва да бъдат представени предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси. 15.2. Стратегия за управление на риска. 16. Ценово предложение – следва да бъде изготвено по образец съгласно приложение № 3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени още кратко описание на изпълненото строителство, дял на участника в изпълнението на поръчката, място на изпълнение, срок - по образец съгласно приложение № 11, към който списък се прилага/т един или няколко измежду следните документи: 1.1. Посочване на публичен/ни регистър/ри, в който/които се съдържа информация за акта/овете за въвеждане на строежа/ите в експлоатация, която информация включва данни за компетентния/те орган/и, който/които е/са издал/и този/тези акт/ове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството. 1.2. Заверено/и от участника копие/я на удостоверение/я за добро изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението/ята следва да съдържа/т и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 1.3. Заверено/и от участника копие/я на документ/и, удостоверяващ/и изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Забележка: Сходно с предмета на поръчката е строителството, свързано с изграждане, рехабилитация и/или ремонт на път и/или улица, или еквивалентно. 2. Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12. 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение № 13. 4. Заверени от участника копия от валидни сертификати за съответствие на участника със стандарти за системи за управление на качеството и околната среда, както следва: 4.1. Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен. 4.2. Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентен. Забележка: Сертификатите по настоящия пункт трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. Забележка: Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, свързано с изграждане, рехабилитация и/или ремонт на път и/или улица, или еквивалентно. Забележка: Покриването на изискването се удостоверява със списъка по т.1 и с един или няколко измежду документите по т.1.1, 1.2 и/или 1.3 от изискуемите документи от настоящия раздел. 2. За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с минимум четирима специалисти, а именно: 2.1. Главен ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: a) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност транспортно строителство, пътно строителство или еквивалентна, квалификация инженер; б) да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 /десет/ години. 2.2. Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: а) да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер или строителен техник; б) да притежава стаж по специалността не по-малко от 5 /пет/ години; в) да е участвал като технически ръководител при изпълнението на строителство, свързано с изграждане, рехабилитация или ремонт на път или улица, или еквивалентно. 2.3. Геодезист, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено средно или висше образование, специалност геодезия или еквивалентна; б) да притежава стаж по специалността не по-малко от 5 /пет/ години. 2.4. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните изисквания: а) да е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и строителство“ и „техника“. Забележка: за чуждестранните лица – документ за призната техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния ред. б) да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна. Забележка: Покриването на изискването се удостоверява със списъка по т.2 от изискуемите документи от настоящия раздел. 3. Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката в минимален изискуем обем, както следва: 3.1. Асфалторазтилач – 2 бр.; 3.2. Фреза за асфалт – 2 бр.; 3.3. Вибрационен валяк /5–10т./ – 4 бр.; 3.4. Валяк с гумени бандажи – 2 бр.; 3.5. Валяк самоходен вибрационен – 2 бр.; 3.6. Гудронатор /съоръжение за полагане на емулсия/ – 2 бр.; 3.7. Фугорезачка – 2 бр.; 3.8. Машина за обдухване – 1 бр.; 3.9. Къртач пневматичен – 1 бр.; 3.10. Челен товарач – 2 бр.; 3.11. Товарни автосамосвали – 2 бр.; 3.12. Багер комбиниран с чук – 2 бр.; 3.13. Бетоновоз – 3 бр.; 3.14. Бетон помпа – 1 бр.; 3.15. Машина за хоризонтална маркировка – 1 бр. Забележка: Покриването на изискването се удостоверява с декларацията по т.3 от изискуемите документи от настоящия раздел. 4. Участникът следва да е внедрил и да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и околната среда съответно по стандарти, както следва: ISO 9001 и ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни. Забележка: Покриването на изискването се удостоверява със заверени копия от документите по т.4 от изискуемите документи от настоящия раздел.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обща единична цена за изпълнение на поръчката (О1); тежест: 30
Показател: Организация и изпълнение на опитен участък (О2); тежест: 50
Показател: Управление на риска (О3); тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
31.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

1. Във връзка с участието в процедурата възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие и наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника, не е поставено като условие за участие в настоящата процедура. 2. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя по електронен път на следния интернет адрес на възложителя: www.smolyan.bg ; профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1237 3. Освен възможностите за преглед на документацията в интернет сайта на възложителя по предходния пункт всяко лице има право в съответствие със законовите изисквания: да разгледа документацията на хартиен носител на място в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден; и/или след заплащане на цената й документацията за участие да му бъде предоставена по негов избор на място в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден, или да му бъде изпратена за негова сметка на указан адрес за кореспонденция. 4. Само лице, което желае да му бъде предоставена документацията за участие, следва да я заплати. 5. В случаите по предходния пункт цената на документацията за участие е 5 (пет) лева, която сума може да бъде внесена в касата в административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България 12, от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден или да бъде внесена по банков път на следната сметка на община Смолян BG 59 IABG 7491 3150 0050 00, BIC код IABG BGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян. 6. При промени в обявлението и/или документацията за обществената поръчка съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
31.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и/или представяне на съответното пълномощно, когато е необходимо, а останалите лица – след удостоверяване на качеството, в което присъстват.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.3 от ЗОП срокът по ал.1, пр.1 от същата разпоредба е намален с 12 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен следния интернет адрес, на който тя може да бъде намерена: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1237 2. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: 2.1. Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 2.2. Участникът е лишен от правото да упражнява професията строител или дейността строителство съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 2.3. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 2.4. Участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 2.5. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2, 2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника (Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 6). В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 3. Във връзка с изискването офертата да съдържа Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП възложителят предоставя информация за органите по чл.28, ал. 5 от ЗОП. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - интернет адрес: http://www.nap.bg/ 3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02 / 81 19 443 4.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.1 и ал.5, т. 1 от Закона за обществени поръчки, а именно: жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ