00057-2015-0002

BG-Твърдица: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: об щина Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10782.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Твърдица по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр. Твърдица
Код NUTS: BG342
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на “Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45440000, 45410000, 45310000, 45320000, 45330000, 45333000, 45332000, 45340000

Описание:

Работи по боядисване и стъклопоставяне
Работи по полагане на мазилка
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на газови инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
2333550 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

28.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие Размер на гаранцията за участие: 23000(двадесет и три хиляди) лева. Форма на гаранцията за участие: Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG44SOMB91303317000701, Банков код SOMBBGSF при Общинска Банка АД ФЦ гр. Твърдица. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Твърдица или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя IBAN: BG44SOMB91303317000701, Банков код SOMBBGSF при Общинска Банка АД ФЦ гр. Твърдица. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г. Плащанията ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащане. Плащания по договора: 1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора с ДДС, без да включва стойността на непредвидените разходи. Авансовото плащане се извършва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил банкова гаранция за обезпечаване на целия размер на авансовото плащане в полза на “Българска банка за развитие“АД. 2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, без да включва стойността на непредвидените разходи. след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 15 /петнадесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и документите, посочени по-долу. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват за: 4.2.1. извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект. 4.2.2. реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в КСС към инвестиционния проект единична цена за всяка позиция. 4.2.3. доставени и/или монтирани и/или технологично изпитани машини и технологично оборудване в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. 4.2.4. осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа съобразно напредъка на строителството. 4.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ е в размер до 20% от стойността на договора, без включени непредвидени разходи, както и размерът на възникнали и доказани непредвидени разходи, се извършва от Възложителя при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.Представя се от участниците в свободна форма. 1.2.Представяне на участника, изготвена по образец (Приложение № 1) 1.3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 2). 1.4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП (Образец № 3); 1.5. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4); 1.5. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки) 1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6); 1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 7); 1.8. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 8); 1.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Образец № 12); 1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 13); 1.11. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (Образец № 14); 1.13. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка (Образец № 15). 1.14. Декларация за реално осигуряване при изпълнение на поръчката на предложения от участника ресурс (финансов, човешки и материален), ако бъде избран за Изпълнител (Образец № 16). 1.15. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител (Образец № 17). 1.16. Документа за гаранция за участие – в оригинал; 1.17. Пълномощно
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от банка; 2. Годишният финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участника е установен. Когато по обективни причини участника не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Възложителят не изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: 1.2.1. Участниците да разполагат с финансов ресурс в размер на 35 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, необходим за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и др.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация-списък на изпълнените договори, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка (по образец), към който се прилагат следните доказателства: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актове въвеждане на строежите в експлоатация, с данни за компетентните органи, и актовете, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и ви строителството И/ИЛИ - удостоверения (препоръки) за добро изпълнение от възложителите, к съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, в обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с норматив изисквания. Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и дан контакт, И/ИЛИ -копия от документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнени строителни дейности. 2. Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. 3.Копия на валидни сертификати за внедрени системи - ISO 9001 - „ Системи за управление на качеството” или еквивалент, и - ISO 14001 „Системи за управление на околната среда" или еквивалент. 4.Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, предложен за изпълнението на поръчката (по образец), с приложени декларации за ангажираност от експертите (по образец).
Минимални изисквания: 2.1. Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне един договор за проектиране, свързан с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и през последните пет години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне един договор за строително-монтажни работи и/или инженеринг, свързани с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефктивност (забележка: изискването за изпълнени договори за проектиране се счита за покрито при изпълнението на инженеринг). 2.2. Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи, трета категория строежи, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 2.3. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрени системи, както следва: - ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството” или еквивалент, - ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент. 2.4. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката, в минимален състав, както следва: За изпълнение на проектирането и авторския надзор: 1. Архитект: висше образование специалност Архитектура, или еквивалент; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; 2. Строителен инженер: висше образование Строителен инженер, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП, или еквивалент; 3. Електроинженер: висше образование специалност Електроинженер, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП. 4. Инженер ОВК: висше образование специалност Отопление, вентилация и климатизация, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП; 5. Инженер ВиK: висше образование инженер ВиК, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП; 6. Строителен инженер: висше образование Строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част Конструктивна. Валидно удостоверение за ППП; Валидно удостоверение за Технически контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; За изпълнение на СМР: 1. Технически ръководител на обекта: Да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ; Да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител. 2. Отговорник за контрола на качеството: Да има най-малко 2 (две) години опит в контрола по качеството на строителни обекти; Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. 3. Експерт по безопасност и здраве в строителството: Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно; Да има най-малко 2 (две) години опит като специалист по здравословни и безопасни условия на труд. Участникът трябва да има на разположение необходимия квалифициран персонал за изпълнението на поръчката /посочен по-горе /
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Финансов показател; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.08.2015 г.  Час: 11:00
Място

заседателната зала на община Твърдица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75”
1) Кратко описание

ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на “Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45440000, 45410000, 45310000, 45320000, 45330000, 45333000, 45332000, 45340000

Описание:

Работи по боядисване и стъклопоставяне
Работи по полагане на мазилка
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на газови инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения

3) Количество или обем

съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
1266775 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 28.12.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица”
1) Кратко описание

ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на “Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45440000, 45410000, 45310000, 45320000, 45330000, 45333000, 45332000, 45340000

Описание:

Работи по боядисване и стъклопоставяне
Работи по полагане на мазилка
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на газови инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения

3) Количество или обем

съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
1066775 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 28.12.2015 г.