Версия за печат

01650-2015-0003

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции “, както следва: ОП1 - Доставка на 3 броя нови леки автомобили- N1; ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пазарджик ул.Ал.Стамболийски 115
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции “, както следва: ОП1 - Доставка на 3 броя нови леки автомобили- N1; ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап”. Предлаганите автомобили да са с право на данъчен кредит.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
167937.8 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 167937.8, Най-висока оферта: 167937.81 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 666461 от 13.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 09 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап
V.1.1) Дата на сключване договора
01.07.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.06.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Тойота Тиксим ЕООД ЕИК 11204800, бул.Стефан Стамболов №38, Р България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 403320

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 107961.8 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 107961.8 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 107961.8, Най-висока цена 107961.81 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на 3 броя нови леки автомобили - N1
V.1.1) Дата на сключване договора
07.07.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.06.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Еспас Ауто ООД ЕИК 112639195, бул.Никола Вапцаров №47, Р България 1407, София, Тел.: 0887 717565

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 59976 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 59976 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 59976, Най-висока цена 59977 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Еспас Ауто ООД Тойота Тиксим ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП