Версия за печат

00895-2015-0001

BG-Симитли: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Симитли, ул. Христо Ботев № 27, За: Александър Цветков, България 2730, Симитли, Тел.: 0748 72138, E-mail: simitly@mail.bg, Факс: 0748 72231

Място/места за контакт: Александър Цветков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.simitli.bg.

Адрес на профила на купувача: www.simitli.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Симитли
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

оръчката предвижда доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли и включна три обособени позиции.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 652020 от 04.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 5-2 История / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Договор за обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
30.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АЛЛУР” ООД, ЕИК: 202896153, бул „Проф. Цветан Лазаров” № 4 – 8, борса Къра, склад 216, България 1000, София, Тел.: 02 8791957

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„АЛЛУР” ООД, гр.София, бул „Проф. Цветан Лазаров” № 4 – 8, борса Къра, склад 216 „РУПАНОВ ТРЕЙД” ООД, гр. Петрич, ул „Зографски Манастир” № 20


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор