Версия за печат

05028-2015-0002

BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 176789453

Министерство на икономиката, Славянска №8, За: Джорджия Ненкова - главен експерт, дирекция ВОП, България 1052, София, Тел.: 02 9329236; 02 9407240

Място/места за контакт: ГД ЕФК, дирекция ВОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mi.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/osiguryavane-na-vazdushen-prevoz-na-patnici-i-bagaj-pri-slujebnite-patuvaniya-na-slujiteli-na-mi-po-dve-950-c341-1.html?p=e30=.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на МИ по две обособени позиции: 1. Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката; 2. Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“2007-2013“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 3 (03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Министерството на икономиката, ул. “Славянска” № 8 или на друго посочено от Възложителя място
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

По позиция 1 „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката и енергетиката ”: две години считано от датата на сключване на договора. По позиция 2 „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“2007-2013 ” - до 31.12.2015г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

60440000, 60423000

Описание:

Услуги, свързани с въздушния транспорт
Чартърни услуги на въздушния транспорт

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1150000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Решение № РД 16-49/27.01.2015г. за откриване на процедурата

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 022 - 036331 от 31.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 84 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.04.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, ЕИК 130589107, ул.Позитано №9А, ет.1 офис 27, България 1000, София, Тел.: 02 9814809

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1000000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 87 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“2007-2013“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.04.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, ЕИК 130589107, ул. Позитано № 9А, ет.1, офис 27, България 1000, София, Тел.: 02 9814809

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 150000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

За обособена позиция 2 разходът е по проект № BG161PO003-5.0.01-0003 „Eфективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „АТЛАС ТРАВЕЛС” ЕООД, ЕИК 130026450 2. „ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, ЕИК 130589107