Версия за печат

00701-2014-0006

BG-Сливо поле:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Снежанка Николова Билева, Юлия Методиева Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=83&selected=154&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-973 от 05.11.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00701-2014-0006
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Създадена е зона за отдих и развлечение в УПИ ІІІ-547, кв.38 с. Бръшлен. Парковата част е богато озеленена, с катерушки и съоръжения за деца, както и малък плитък басейн. Изграден е летен басейн; поставено е доп. оборудване със съоръжения на детска площадка; изграждени са външни ВиК връзки, верт. планировка и благоустрояване на терена, външно осветление, зазем. инсталация; изпълнено е озеленяването на дворното пространство, засадени са храстови и дървесни видове; изтрадена и детска площадка с ударопоглъщаща настилка, доставени и монтирани са комб. детски съоръжения, пързалки и люлки.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д-62 от 07.01.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

«ЕВРО – БИЛД» ЕООД, ЕИК 117667056, улица Лисец № 3, вх.В, ет.3, ап.5, България 7006, Русе, Тел.: 089 8497829, E-mail: rado9999@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Строителство на обект «Създаване на зона за отдих и развлечение, УПИ III-547, кв.38, с.Бръшлен“, представляващ обособена част от строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.07.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
198492.25 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 75% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

07.07.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Чл.3, ал.1; Преди промяната: Общата цена за изпълнението на възложените по договора работи е 165410,21 лева (Сто шестдесет и пет хиляди четиристотин и десет лева и двадесет и една стотинки) без включен данък добавена стойност (ДДС) или 198492,25 (Сто деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) лева с включен ДДС, съгласно остойностената от Изпълнителя количественно – стойностна сметка, включена в ценовото предложение по образец на Възложителя, от които: за СМР – БФП - 95448,95 лева без ДДС, съответно 114538,74 лева с включен ДДС и за СМР – Съфинансиране - 69961,26 лева без ДДС, съответно 83953,51 лева с включен ДДС.; След промяната: Общата цена за изпълнението на възложените по договора работи е 162711,93 лева (Сто шестдесет и две хиляди седемстотин и единадесет лева и деветдесет и три стотинки) без включен данък добавена стойност (ДДС) или 195254,31 лева (Сто деветдесет и пет хиляди двеста петдесет и четири лева и тридесет и една стотинки) с включен ДДС, съгласно подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта и по Актуализирана количествено – стойностна сметка от 22.06.2015 година и Заменителна таблица от 22.06.2015 година, от които: за СМР – БФП - 94702,32 лева без ДДС, съответно 113642,78 лева с включен ДДС и за СМР – Съфинансиране - 68009,61 лева без ДДС, съответно 81611,53 лева с включен ДДС.; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, буква „б“ и буква „г“ от Закона за обществените поръчки
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
195254.31 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Срокът за изпълнение на възложените по договора работи е 3 (три) месеца и 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Последният ден от договорения срок за изпълнение се счита за крайна дата за изпълнение на възложените СМР. Крайният срок на договора е до 31.07.2015 година. Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е от дата 09.03.2015 година, а Актът за извършени и приети работи е от 25.06.2015 година.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стефанов Големански
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле