Версия за печат

01564-2015-0002

BG-с.Чупрене, община чупрене, област Видин: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чупрене, ул. Асен Балкански № 55, За: Ваньо Костин - Кмет на община Чупрене, Република България 3950, с.Чупрене, община чупрене, област Видин, Тел.: 09327 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402

Място/места за контакт: Община чупрене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chuprene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chuprene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Орган на местно самоуправлениеДруго (моля пояснете): Орган на местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене при изпълнението на проект: "Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Територията на община Чупрене
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни строително-монтажни работи по проект:"Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45220000, 45223000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
523739.33 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технически показател, с подпоказатели - Техническо предложение - 80 т., Срок за изпълнение - 20 т.; тежест: 50
Показател: Финансов показател; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 657723 от 27.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 226-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене при изпълнението на проект: "Устойчиво управление на горите и опазване на околната
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Евро Еко Билд ЕООД, ЕИК 200229809, ж.к. Лозенец, ул. Кораб планина № 55, България 1164, София, Тел.: 02 8603224, E-mail: evro_eko@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 527029.44 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 523739.33 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. , по Мярка 226 за проект: Устойчиво управление на горите и опазване на осколната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1/ ДЗЗД Респромгруп - гр. София, ЕИК 176429245; 2/ Евро Еко Билд ЕООд - гр. София, ЕИК 2002298089


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор