Версия за печат

00030-2015-0011

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-1157 от 10.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Ирина Николова - Ст. експерт Обществени поръчки, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Ремонт на покриви на детски градини и детски ясли по обособени позиции: ОП 1 ЦДГ „Добруджа” ОП 2 ЦДГ „Ян Бибиян” ОП 3 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово ОП 4 ЦДГ Здравец 2”, с. Бабук ОП ОДЗ „Мир 2”, с. Айдемир, сграда Център ОП ОДЗ „Мир 2”, сграда Деленки ОП 7 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари ОП 8 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово ОП 9 ДЯ „Детска радост” ОП 10 ДЯ „Бодра смяна” ОП 11 ДЯ „Ален мак”, с. Айдемир

II.3) Кратко описание на поръчката

Ремонт на покриви на детски градини и детски ясли по обособени позиции.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45261000, 45321000, 45262522

Описание:

Покривни работи
Топлоизолационни строителни работи
Зидарски работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-1049 от 24.06.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-673220
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2015-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за предварителна информация

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

673220

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.07.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В РАЗДЕЛ ІІ ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, т. ІІ.1.8) от обявлението е посочено, че оферти трябва да бъдат подадени за всички обособени позиции, а в указанията към документацията за попълване на оферти, че оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции. Предвид обстоятелството, че срокът, посочен в чл.27а, ал. 3 от ЗОП, е изтекъл, Възложителят не може да направи промяна на допуснатата техническа грешка и на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, прекратява настоящата процедура.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 7500, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Емил Иванов Гойчев
Длъжност: За Кмет на Община Силистра, на основание Заповед № ЗК-1071 от 26.06.2015г.