Версия за печат

01564-2015-0001

BG-с.Чупрене, община чупрене, област Видин: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чупрене, ул. Асен Балкански № 55, За: Ваньо Костин - Кмет на община Чупрене, Република България 3950, с.Чупрене, община чупрене, област Видин, Тел.: 09327 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402

Място/места за контакт: Община чупрене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chuprene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chuprene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Орган на местно самоуправлениеДруго (моля пояснете): Орган на местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини на територията на община Чупрене, с 11 /единадесет / обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Социалните и образователни заведение в община Чупрене.
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнителят осъществява доставка на хранителни продукти за нормалното функциониране на социалните и образователни заведения в община Чупрене, по видове и цени, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящия договор, в количества, съгласно заявки на възложителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 03000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
76369.19 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена цена; тежест: 70
Показател: Срок за доставка; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 646096 от 02.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 4-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Консерви
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост № 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 11346.66 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9592.07 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Варива
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13222.51 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9322.51 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Месо и месни изделия
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Eлина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 29008.41 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 19806.91 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-4 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Риба
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1246 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1180 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-5 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Мляко и млечни продукти
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 14835.42 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11466.88 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-6 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Захар и захарни изделия
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7341.91 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6008.17 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-7 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Подправки
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinaam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 946.37 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 760.05 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-8 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Зеленчуци и плодове
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9924.01 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8463.15 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-9 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Яйца
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4216.67 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3850 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-10 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Други
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елина - М ЕООД, ЕИК 111017831, ул. Беглишки мост 4, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305787, E-mail: elinam.montana@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 8540 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5919.45 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1/ АИМ ООД - ГР. ДИМОВО, ЕИК 105588900; 2/ ЮБП ЕООД - ГР. ВИДИН, ЕИК 105587314; 3/ ЕЛИНА - М ЕООД - ГР. МОНТАНА, ЕИК 111017831.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор