Версия за печат

00109-2015-0022

BG-Благоевград: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, Пл. Георги Измирилиев № 1, За: инж. Камелия Вълкова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884456, E-mail: kvalkova@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, Стая №211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2047/ZOP-2015-22.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на асфалтови настилки в малките населени места на територията на община Благоевград“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Град Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „Ремонт на асфалтови настилки в малките населени места на територията на община Благоевград“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата процедура е: „Ремонт на асфалтови настилки в малките населени места на територията на община Благоевград“.„Ремонт на асфалтови настилки в малките населени места на територията на община Благоевград“ засяга изградената пътна мрежа в малките населени места на територията на община Благоевград. С настоящата поръчка се възлага ремонт на асфалтовите настилки в с. Дъбрава, ремонт на асфалтовите настилки в с. Логодаж, ремонт на улица за м-ла "Тунтева" с дължина 140 m в с. Логодаж, ремонт на асфалтовата настилка на ул. "Васил Левски" в с. Бело поле, ремонт на подход за промишлената зона в с. Бело поле, ремонт на асфалтовите настилки в с. Зелен дол, ремонт на асфалтовите настилки в с. Еленово и с. Делвино, ремонт на асфалтовите настилки в с. Покровник, ремонт на асфалтовите настилки в с. Д. Българчево и с. Бучино, ремонт на асфалтовата настилка на ул. "Илинден" в с. Рилци, ремонт на асфалтовата настилка на ул."Христо Ботев" в с. Церово, ремонт на асфалтовите настилки в с. Клисура и с. Дренково и ремонт на асфалтовите настилки в с. Селище;

Прогнозна стойност без ДДС
105311.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

45


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции – гаранция за участие и гаранция за изпълнение. Гаранция за участие. Размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 1 000 лв. (хиляда лева).Форма на гаранцията за участие: Гаранцията се представя в една от следните форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG36 IORT 8049 3300 7146 00, ВIС IORTBGSF. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В нареждането за плащане задължителна следва да бъде записано наименованието на поръчката, за която се участва.В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, в полза на Възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от Кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В нея задължително следва да е записано, че се отнася за настоящата обществена поръчка.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по вентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи: Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител; Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Гаранцията за участие се освобождава, както следва:- на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; - класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за обществена поръчка; - на останалите класирани участници – в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Продължава в Допълнителна информация ...

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общата стойност на настоящата поръчка е в размер общо на 105 311.67 /сто и пет хиляди триста и единадесет лева и шестдесет стотинки/ лева без начислен ДДС или 126 374.00 /сто двадесет и шест хиляди триста седемдесет и четири / лева с начислен ДДС.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че участникът е неперсонифицирано обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата на настоящата обществена поръчка, тогава членовете в обединението сключват договор/споразумение за обединение. Следва да бъде представено нотариално копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор/споразумение. Договорът/споразумение или анекса към него трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума; участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В случай, че участникът е обединение, регистрирано в регистър БУЛСТАТ, в офертата се представя копие от удостоверението за регистрация. В противен случай се прилага чл. 49 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки – когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.Когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; е обявен в несъстоятелност;е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците; Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице:при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие; е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите. Участниците представят:Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;Предложение, попълнено по образец - Образец №1; Документ за регистрация (копие); Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1, б.„а“- „д“ /без б.”е”/, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3;Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника - Списък-Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си-Образец №4,Списък-Декларация на работниците и служителите, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката-Образец №5;Декларация по чл. 56,ал.1,т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им;Други документи, изискуеми съгласно документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът следва да представи списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата с минимум 2 обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката. Изпълнението на изискването се доказва чрез:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За „строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет: ново строителство, реконструкция, рехабилитация, ремонт на улици, пътища, алеи. 2. Списък-Декларация на работниците и служителите, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката (Образец № 5). 3. Декларация /Образец № 16/ за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. 4.Заверено копие на Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. 5. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; - Заверено копие на сертификат ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.- Всеки участник следва да притежава собствена или наета асфалтова база, или да има валиден договор за доставка на асфалтобетон /асфалтова смес/. Доказва се с документ за собственост/наем на асфалтова база, или с копие от валиден договор за доставка.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил строителството през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата с минимум 2 /два/ обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката. 2. Участникът следва да разполага със следната работна за изпълнение на РСМР, както следва: 2.1. Строителен инженер по пътно строителство със стаж не по-малко от 5 години или строителен техник със стаж не по-малко от 7 години – 1 бр. 2.2. Квалифицирани работници за пътни работи посочени -6 бр.2.3. Общи работници – 3бр. 3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: 3.1. Бордова товарна кола до 3 тона – 1 бр. 3.2. Автосамосвали – 2 бр. 3.3 Пътна фреза до 0,5 м. – 1 бр. 3.4. Фугорезачка - 1 бр. 3.5. Компресор подвижен – 1 бр. 3.6. Механична четка – 1 бр. 3.7. Ръчна пръскачка за битумна емулсия - 1бр. 3.8. Асфалтополагаща машина – 1 бр. 3.9. Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк до 10 тона – 1 бр. 3.10. Пневмоколесен валяк – 1 бр. 4.Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. - Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; - Заверено копие на сертификат ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. - Документ за собственост/наем на асфалтова база, или копие от валиден договор за доставка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) ; тежест: 60
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПСИ) ; тежест: 25
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГС) ; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.08.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.08.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

Зала № 101 в сградата на Общинска администрация Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от поле III.1.1 Изискуеми депозити и гаранции - Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. Гаранция за изпълнение.Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ