00864-2014-0018

BG-Исперих:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Исперих, ул. Дунав №2, За: Севим Адем - Секретар на Община Исперих, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2178, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.isperih.bg/obporachki/2014/0018/0018.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 959 от 25.11.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00864-2014-0018
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва подготовка и провеждане на: - 2 изнесени обучения на тема "Екипна ефективност" за общо 103 участника. Продължителността на всяко едно от обученията е 24 часа в рамките на 3 дни. - 2 изнесени обучения на тема "Работа със специфични групи" за общо 103 участника. Продължителността на всяко едно от обученията е 24 часа в рамките на 3 дни.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 35 от 01.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Дружество по ЗЗД ЕЙС, ЕИК 176675396, бул. България 24, ет.5, офис 500, РБ 4700, Смолян, Тел.: 0894 777174, E-mail: eleonora.jeleva@gmail.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Организиране и провеждане на изнесени обучения по проект «Креативна и резултатна администрация на община Исперих»”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност посочена в договора
96820 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.06.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
95880 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

08.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Бейсим Басри Шукри
Длъжност: Кмет на Община Исперих