Версия за печат

00451-2014-0003

BG-Разлог: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000022044

Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД, Свети Свети Кирил и Методий 2, За: Магдалена Коцакова, България 2760, Разлог, Тел.: 0896 787799, E-mail: mbal_razlog@abv.bg

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mbalrazlog.com.

Адрес на профила на купувача: www.mbalrazlog.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на медикаменти, консумативи и реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
франко МБАЛ- Разлог ЕООД
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Доставка на медикаменти, консумативи и реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД"

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33696500, 32354110, 33698100, 24455000

Описание:

Фармацевтични продукти
Лабораторни реактиви
Филми за рентгенова фотография
Микробиологични култури
Дезинфектанти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1166630 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 242 - 425720 от 16.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на медикаменти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медофарма ЕООД ЕИК 121578346, жк Младост 1 ,бл.38 Б, България 2784, София, Тел.: 02 9743709

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 98622 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на медикаменти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Соломед ООД ЕИК 832018046, жк Бъкстон, ул. Казбек 49, България 1618, София, Тел.: 02 955600

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4558 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на медикаменти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Софарма Трейдинг АД ЕИК 103267194, ул.ЛъчезарСтанчев 5, Софарма бизнес тауър, сграда А, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 411096 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на медикаменти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медекс ООД ЕИК 121268894, кв.Горубляне, ТЦ Боила, България 1138, София, Тел.: 02 4833362

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 88759 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: 15 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на медикаменти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Фьоникс Фарма ЕООД ЕИК 203283623, ул. Околовръстен път 199А, България 1700, София, Тел.: 02 9658100

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 123188 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 6 / Обособена позиция №: 26 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медилаб ЕООД ЕИК 131443308, ул. Силиврия 44-46, България 1404, София, Тел.: 02 8598046

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 89992 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 7 / Обособена позиция №: 27 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медицинска техника инженеринг ЕООД ЕИК 831641528, жк Младост, ул. Динитър Моллов бл.28 Б, България 1750, София, Тел.: 02 4627130

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 135127 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 8 / Обособена позиция №: 28 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Емония Фарматех България ЕООД ЕИК 175327789, ул. Блага Димитрова 37, България 1505, София, Тел.: 02 9434855

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14315 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 9 / Обособена позиция №: 29 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Лаб Диагностика ООД ЕИК 831308324, жк Лагера бл.39, ет.1, ап.1, България 1612, София, Тел.: 02 9501360

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 37398 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 10 / Обособена позиция №: 310 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.06.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медилаб ЕООД ЕИК 131443308, ул. Силиврия 44-46, България 1404, София, Тел.: 02 8598046

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1668 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 11 / Обособена позиция №: 311 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медцинска техника инженеринг ЕООД ЕИК 831641528, жк Младост 1, бл.28 Б, ул.Димитър Моллов, България 1750, София, Тел.: 02 4627130

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 85981 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 12 / Обособена позиция №: 312 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Емония Фарматех България ЕООД ЕИК 175327789, ул.Блага Димитрова 37, България 1505, София, Тел.: 02 9434855

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6753 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 13 / Обособена позиция №: 313 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Бул Био НЦЗПБ ЕООД, бул. Янко Сакъзов 26, България 1233, София, Тел.: 02 9446191

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4991 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 14 / Обособена позиция №: 314 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ридаком ЕООД ЕИК 175040885, ул.Коломан 1, България 2760, София, Тел.: 02 9559998

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5709 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15 / Обособена позиция №: 415 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за образна диагностика
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ел Диагностик ЕООД ЕИК 131007111, жк Дружба 2, бл. 226, България 2760, София, Тел.: 0879 507001

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5275 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 16 / Обособена позиция №: 416 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на консумативи и реактиви за образна диагностика
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Елпак Лизинг ЕООД ЕИК 103506445, ул ИванБогоров 12, ет.2, България 9000, Варна, Тел.: 02 602360

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 40232 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 17 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на дезинфектанти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Хигиенно медецинска индустрия ЕООД ЕИК 818481757, ул. Никола Габровски 81 А, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 622429

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12966 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1 Бул Био НЦЗПБ ЕООД гр.София, бул.Янко Сакъзов 26, тел. 029446191, лице за контакт Иван Ковачев e-mail:bulbio@bulbio.com 2 Медофарма ЕООД гр.София, жк Младост ПК 1784, бл.38 Б, тел.02/9743709, лице за контакт Ивайло Ганев, e-mail: ivailo.ganev@medochemie.com 3 ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД гр.София 1309, ул.Цар Симеон блок20, ет.1, ап.3, тел.02/9200456, лице за контакти Валентин Кръстев, e-mail: helmedsf@yahoo.com 4 Медилаб ЕООД гр.София, ул.Силиврия № 44-46, вх.Б, ап.1, тел. 02/8598046, за контакт Светла Чилингирова, e-mail: medilab@medilab-bg.com 5 Еколаб ЕООД гр.София 1784, ул. Цариградско шосе 115 А, тел 02/9768020, лице за контакт Димитър Колев, e-mail:Dimitar.Kolev@ecolab.com 6 Медицинска техника инженеринг ЕООД гр.София 1750, жк Младост 1, бл.28 Б, ул.Димитър Моллов, тел: 02/4627130, лице за контакт Анна Крусева, e-mail:info@mte-bg.com 7 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД гр.София 1700, р-н Студентски, ул. Околовръстен път № 199А, тел 02/9658100, лице за контакти Красимир Николаев, e-mail: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg 8 АВЛ София ЕООД гр.София 1408, бул.Витоша 137, ет.1, оф.1, тел 02 9632866, лице за контакт Йорданка Виячка, e-mail: jordanka_viyatchka@avl-sofia.com 9 Ридаком ЕООД гр.София 1618, ул. Коломан 1, оф.217, тел 02 9559998, лице за контакт Дечо Дечев, e-mail: ddelchev@ridacom.com 10 Емония Фарматех България ЕООД гр.София, 1505, ул.Блага Димитров 37, тел 02 9434855 лице за контакт Емил Спасов e-mail: office@emmonya.com 11 Лаб Диагностика ООД гр.София 1612, жк Лагера 39, вх.1, ет.1, ап.1, тел 02/9501360, лице за контакт Кристина Ганчева, e-mail: labdiag@appelet-bg.com 12 Софарма трейдинг АД гр.София, ул.Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес тауърс, сгр.А ет.12, тел 02/8133660, лице за контакт Венета Косева, e-mail: office@ sopharmatrading.bg 13 Хигиенно-медицинска индустрия ЕООД гр.Велико Търново 5000, ул. Kикола Габровски 81А, тел 062/622429, лице за контакт Петя Милкова, e-mail:head_office@hmi-compani.com 14 Eл Диагностик ЕООД гр.София 1582, общ.Столична, пощенска кутия 21, тел.0879507001, лице за контакт Иван Нитов, e-mail: eldiagnostic@mail.bg 15 Елпак лизинг ЕООД гр.Варна, ул.Иван Богоров 12, тел 052602360, лице за контакт Пламен Калайджиев, e-mail elpak@elpak.bg 16 ЕТ Алба ТМ Александър Ацев гр.София 1233, ул. Клокотница 35-37, вх. Г, ап. 35, тел 02 9314719, за контакт Александър Ацев, e-mail: carestream_albatm@abv.bg 17 СОЛОМЕД ООД гр.София, жк Бъкстон, ул.Казбек 49, тел 02/955600, лице за контакти Георги Панов e-mail:gdelchev@solomed.eu 18 МЕДЕКС ООД гр.София 1138, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 2, ТЦ Боила, ет. 5, тел: 02/4833362, лице за контакти Иван Йотов, e-mail:office@medex.bg