Версия за печат

01265-2015-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270598

Столична община - район Надежда, София,1220, ж.к. Надежда, ул. Кирил Дрангов № 55, За: Анелия Георгиева, България 1220, София, Тел.: 02 4951798, E-mail: op@so-nadejda.com, Факс: 02 8376465

Място/места за контакт: София,1220, ж.к. Надежда, ул. Кирил Дрангов № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.so-nadejda.com.

Адрес на профила на купувача: www.so-nadejda.com.

Електронен достъп до информация: www.so-nadejda.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Обзавеждане и оборудване на нова сграда на ОДЗ №171 „Свобода”, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Свобода”, ул. „Петко Д. Петков” № 14”, разделена на 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на мебелировка за нова сграда на ОДЗ №171 „Свобода” – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП. Код по класификатора на обществените поръчки:3916100-8 Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебелировка и оборудване за нова сграда на ОДЗ №171 „Свобода”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ОДЗ №171 „Свобода” (нова сграда), находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Свобода”, ул. „Петко Д. Петков” № 14.
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Обзавеждане и оборудване на нова сграда на ОДЗ №171 „Свобода”, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Свобода”, ул. „Петко Д. Петков” № 14, разделена на 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на мебелировка за нова сграда на ОДЗ №171 „Свобода” – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП. Код по класификатора на обществените поръчки:3916100-8 Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебелировка и оборудване за нова сграда на ОДЗ №171 „Свобода” Сградата, находяща се на посочения адрес, е предоставена безвъзмездно за управление на ОДЗ №171 „Свобода” със Заповед № СО-РД-46-15/13.18.2014г. на кмета на Столична община. Сградата е на два етажа, със застроена площ от 515 кв.м., като е предвидено да помещава една яслена група, три градински групи и кухня. Обзавеждането и оборудването на новата сграда на ОДЗ № 171 се налага с оглед осигуряване на възможността 115 от чакащите за прием деца да бъдат приети в детското заведение през септември 2015г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39000000, 39161000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка за детски градини

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
67432.7 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Обща предлагана цена ; тежест: 40
Критерий: Техническа оценка; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 064 - 112212 от 01.04.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ДО-07 История / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка и монтаж на мебелировка за нова сграда на ОДЗ №171 „Свобода” – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП. Код по класификатора на обществените поръчки:3916100-8
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Гърков Консулт ЕООД, ЕИК:203394328, гр. София, община Столична, ул. Родопски извор № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32, България 1000, София, Тел.: 089 5414885, E-mail: bsi.bg@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 52000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 36128.7 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-08 История / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: „Доставка и монтаж на мебелировка и оборудване за нова сграда на ОДЗ №171 „Свобода”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ем Ер Интериор ООД, ЕИК: 130799493, гр. София, община Столична, ж.к. Младост II, бл. 235, вх. Б, ап. 46, България 1000, София, Тел.: 02 8852527, E-mail: mr_interior@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 31500 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 31304 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Транс Ко 04" ЕООД, ЕИК: 131230324, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 139; 2. "Школснаб 2001" ЕООД, ЕИК: 175448634, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. "Гео Милев", ул. "105" № 3 3. "Ем Ер Интериор" ООД, ЕИК: 130799493, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост" II, бл. 235, вх. Б, ап. 46 4. "Гърков Консулт" ЕООД, ЕИК: 203394328, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Родопски извор" № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32