Версия за печат

00566-2015-0007

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, Ректорат НСА, За: Пламен Кювлиев, Република БЪлгария 1700, София, Тел.: 0898 776606, E-mail: kuvliev@nsa.bg

Място/места за контакт: ет. 4, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“- Пламен Кювлиев – Директор АСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: електромери находящи се в сгради и трафопостове собственост на НСА „Васил Левски”, на територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група, която включва: 1. Регистриране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник на свободния пазар на електрическа енергия по смисъла на Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ в срок до 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Национална спортна академия “Васил Левски” 2. Доставка на електрическа енергия „ЕЛ.ЕНЕРГИЯ“ до обекти на НСА „Васил Левски”, присъединени към ниско и средно напрежение и включване в стандартна балансираща група, за период до 31.12.2016 г., считано от датата на регистриране на първия товаров график на Възложителя в ЕСО ЕАД

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 660967 от 09.04.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОП-21 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група
V.1) Дата на сключване договора
29.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЧЕЗ Трейд България ЕАД ЕИК: 113570147, ул. Г.С. Раковски 140, Република България 1000, София, Тел.: 02 954872

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 468000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ЧЕЗ Трейд България ЕАД ЕИК: 113570147 Енерго – про Енергийни услуги ЕООД ЕИК:131512672 Мост енерджи АД ЕИК:201325372


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор