Версия за печат

00972-2015-0003

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД- 163 от 02.07.2015 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на 60000 литра +/- 10 % газьол 0.1 % S за отопление, годишно за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 4 години, считано от 19.10.2015 г.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

предмет на обществената поръчка е доставка на стоки, определени по списъка, предложен от ДКСБТ и одобрен от Министерски съвет в правилника за прилаганe на ЗОП /приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП, CPV код- 09134000-7/

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комсия за защита на конкуренцията, бул. ''Витоша'' 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц. д-р Магдалена Събева Миткова
Длъжност: ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"