Версия за печат

02538-2014-0058

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратурата на Република България-главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Катя Асенова Колева, Р България 1000, София, Тел.: 02 8036044, E-mail: kkoleva@prb.bg, Факс: 02 9313834

Място/места за контакт: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/.

Електронен достъп до информация: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/zop/izvrshvane-na-pismeni-prevodi-na-oficialni-dokumen/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици-за нуждите на администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор; за първа и втора група езици – за преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дейностите ще се изпълняват на Територията на Република България.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужд и от чужд на български език под формата на писмени преводи на официални документи като молби за правна помощ и придружаващите ги съдебни книжа, официални документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица, преписки по досъдебни производства и други за потребностите на Прокуратурата на Република България. Писмените преводи ще бъдат извършвани от и на следните езици: - ПЪРВА ГРУПА: 1) - английски, 2) - френски, 3) - немски, 4) - испански, 5) - италиански и 6) -руски; - ВТОРА ГРУПА: 1) - чешки, 2) - полски, 3) - словашки, 4) - словенски, 5) - португалски, 6) - румънски, 7) - турски, 8) - гръцки, 9) - сръбски, 10) - македонски, 11) - хърватски, 12) – украински, 13) – молдовски. - ТРЕТА ГРУПА: 1) - унгарски, 2) – нидерландски (фламандски, холандски), 3) - датски, 4) - норвежки, 5) - естонски, 6) - шведски, 7) - арабски, 8) – фински (финландски), 9) - албански, 10) – латвийски, 11) - литовски, 12) – персийски (фарси - Иран). - ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 1) – японски, 2) – виетнамски, 3) – иврит, 4) – китайски, 5) – корейски, 6) – монголски, 7) - хинди (Индия), 8) – арменски, 9) – грузински.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79530000

Описание:

Услуги по писмени преводи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1615000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Техническата оценка (Тi) = (А х 0,3 + В х 0,3 + C x 0,2 + D x 0,2) х 0,4; тежест: 40; тежест: 40
Критерий: Финансовата оценка (Фi) Фi = (Ф1i х 0,40 + Ф2i х 0,40 + Ф3i х 0,15+ Ф4i х 0,05 ) x 0,6; тежест: 60; тежест: 60
Критерий: Показател А = обем на извършване на работа за определен срок и бързина при възлагане на спешни преводи, които може да предложи участника по всеки един от езиците, включени в първа група; тежест: 30; тежест: 30
Критерий: Показател В = обем на извършване на работа за определен срок и бързина при възлагане на спешни преводи, които може да предложи участника по всеки един от езиците, включени във втора група; тежест: 30; тежест: 30
Критерий: Показател С = предложеният от участник брой дни, за които декларира, че ще преведе 100 страници обикновен превод от и на езиците, включени в първа група езици; тежест: 20; тежест: 20
Критерий: Показател D = предложеният от участник брой дни, за които декларира, че ще преведе 100 страници обикновен превод от и на езиците, включени във втора група езици; тежест: 20; тежест: 20
Критерий: Показател Ф1 = цена в български лева без ДДС за писмен превод за І-ва група езици; тежест: 40; тежест: 40
Критерий: Показател Ф2 = цена в български лева без ДДС за писмен превод за ІІ-ра група езици; тежест: 40; тежест: 40
Критерий: Показател Ф3 - цена в български лева без ДДС за писмен превод за ІІІ-та група езици; тежест: 15; тежест: 15
Критерий: Показател Ф4 - цена в български лева без ДДС за писмен превод за ІV-та група езици; тежест: 5; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 123 - 219383 от 01.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 80 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици-за нуждите на администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор; за първа и втора група езици – за преводи н
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.01.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ИНТЕРЛАНГ ЕООД, гр. София, р-н Витоша, бул. България № 88, офис 8, Р България 1680, София, Тел.: 02 808171, E-mail: interlang@interlang.net, Факс: 02 854864

Интернет адрес/и:

URL: www.interlang.net.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1615000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1615000 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „Митра Транслешънс“ ООД, ЕИК 103913291, с вх. № 6672/14.07.2014 г., в 14:07 часа; 2. „Орхидея - 94” ЕООД, ЕИК 130291826, с вх. № 6788/07.08.2014 г., в 09:40 часа; 3. „Интерланг” ЕООД, ЕИК 121162565, с вх. № 6796/07.08.2014 г., в 16:33 часа.