Версия за печат

00030-2015-0008

BG-Силистра: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: В. Недев - юрисконсулт, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Поддръжка на ПП Актопис и ПП ЕлАрДо

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Поддръжка на ПП Актопис и ПП ЕлАрДо

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48700000

Описание:

Софтуерни пакети за обслужващи цели

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2012.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2015-045-У / Обособена позиция №: / Заглавие:Поддръжка на ПП Актопис и ПП ЕлАрДо
V.1) Дата на сключване договора
26.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Актопис БГ ЕООД ЕИК 130921004, ул. Свети Кирил и Методий №7, Р България 1320, Банкя, Тел.: 02 9250719

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2012.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Актопис БГ ЕООД гр. Банкя ЕИК 130921004


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо лице би довело до нарушаването на авторските права и тези на интелектуална собственост, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за авторското право и сродните му права - ,,компютърните програми са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението“. В тази връзка, единствено лицето, което притежава авторски и/или изключителни права върху създадения продукт може да реализира обществената поръчка. Договор № Б 11 от 06.12.2004г. удостоверява покупката и внедряването на програмните продукти ,,Актопис“ и ,,ЕлАрДо“. Възлагането на договора за поддръжка на друго лице, различно от лицето, което притежава авторските права, ще доведе до тяхното нарушаване.