Версия за печат

02435-2014-0002

BG-Добрич: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна дирекция на МВР - Добрич, ул. Максим Горки №12, За: Галина Георгиева, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 658280, E-mail: dds_mvr_dobrich@abv.bg, Факс: 058 658217

Място/места за контакт: ОДМВР - Добрич

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://dobrich.mvr.bg/Obsht_porachki/default.htm.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Областна дирекция на МВР - гр. Добрич"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Обекти на ОДМВР - Добрич по списък Приложение №1 към договора за доставка на територията на област Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на договора е доставяне на електрическа енергия, измерена в Квтч. на границата на собственост на електрическите съоръжения на възложителя с разпределителната мрежа. Обектите са описани като Приложение №1 към договора. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 12 мсеца е 160000 лв. без ДДС за 702 000 Квтч. Възложителят ще заплаща доставените количества ел. енергия (ниско напрежение) по регулирани цени определени от КЕВР.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
160000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 02435-2014-0002 Решение за откриване на процедурата рег.№ 58031/29.12.2014 г. с уникален идентификационен номер 640123

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 357р-5527 / Обособена позиция №: / Заглавие:договор за доставка на електрическа енергия за нуждите на ОДМВР - Добрич (ниско напрежение)
V.1) Дата на сключване договора
26.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕНЕРГО ПРО Продажби АД гр.Варна, ЕИК 103533691, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс, Кула Г, бул. Владислав Варненчик №258, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 577306

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 160000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 160000 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

хипервръзка към документите от профила на купувача ОДМВР - Добрич: http://dobrich.mvr.bg/Obsht_porachki/ZOP/20141229_OP_dostavka_el.energia.htm

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Договорът е сключен с единствен изпълнител с изключителни права по ЗЕ - "Енерго Про Продажби" АД гр.Варна. Възложителят ОДМВР - Добрич се е възползвал от възможността по чл.93, т.1 от ЗОП.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Когато възлагането на обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторски или други права на интелектуалната собственост или на изключителни права следва да се проведе процедура на договаряне без обявление по реда чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Договорът е за доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) по регулирани цени в съответствие с чл.30, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Според чл.43, ал.2, т.2 от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е издала на "Е. ОН България Продажби" АД гр.Варна лицензия №Л-139-11/13.08.2004 г. за дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия" за срок от 35 години, т.е. до 2039 г. Регистърът на издадените лицензии за дейностите в енергетикта, поддържан от КЕВР по чл.25 от ЗЕ е публичен, т. е. има свободен достъп до данните за издадени лицензии - под №105 в регистъра е вписана лиценция №Л-139-11/13.08.2004 г., изменена с Решение №И1-Л-139-/09.12.2013 г. Наименованието на дружеството, титуляр на лицензията е променено на "ЕНЕРГО - ПРО Продажби" АД гр.Варна, ЕИК 103533691, което обстоятелство е вписано в Търговския регистър на 10.09.2012 г. То упражнява лицензионната си дейност на обособена територия, която включва областите: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, В. Търново, Русе, Габрово, Силистра и Разград. Тази информация е публично достъпна чрез интернет страницата на дружеството (http://www.energo-pro.bg). По смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП това обуславя основанието за избора на процедура.