Версия за печат

00972-2015-0002

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-152 от 26.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716992, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.6 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на високо чувствителен детектор за течна хроматография, съгласно техническата спецификация.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

След проведена открита процедура бе закупено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване, необходимо за създаване на Лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве" в рамките на ЦНИЛ в изпълнение на проект "Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособяване на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве". Договорът бе сключен с "АСМ 2" ЕООД. Доставката на апаратурата, съгласно утвърдените технически спецификации, включва: 1.Газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър – 1 брой; 2. Високоефективен течен хроматограф – 1 брой и други. За доокомплектоване на високоефективния течен хроматограф се налага закупуване на високо чувствителен детектор, който ще разшири многократно възможностите на метода и ще даде възможност за универсално детектиране в изокарен и градиентен режим. Високо чувствителния детектор се характеризира с възможност за чувствителност и надеждно детектиране практически на всички групи съединения, по-високо кипящи от използваните елуенти, включително и такива без хромофор в структурата си. Това не е възможно със закупените към течния хроматограф ултравиолетов и флуоресцентен детектор. Затова е важно закупуването и на този детектор със съответния аналогово-цифров преобразовател, които са съвместими с наличния вече софтуер Chromeleon 7.2. Доставката на високо чувствителен детектор за течна хроматография от друг производител ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост при експлоатацията. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, налице са условията за провеждане на процедура за договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

''АСМ 2'' ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: РД-85 от 25.03.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00972-2014-0005

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. ''Витоша'' № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц. д-р Магдалена Събева Миткова
Длъжност: ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"