Версия за печат

00166-2015-0006

BG-Доспат: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Доспат, ул. Първи май 3, За: Ефтим Чолаков / Юлия Джамбазова, РБългария 4831, Доспат, Тел.: 03045 2310, E-mail: obshtinadospat@abv.bg, Факс: 03045 2312

Място/места за контакт: Антим Пържанов
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител/ли за изготвяне на проекти за обекти , на които е необходимо предприемане на неотложни действия за превантивни дейности за укрепване на улици, дерета , главен събирателен канал с цел опазване на живота и здравето на населението и инфраструктурата на територията на община Доспат . по ОП 1: 1.Възстановяване на водосток над река Доспатска за укрепване на улица в промишлената зона на град Доспат ; 2.Възстановяване на ПС за укрепване на скат над улица в кв.29 - Доспат 3..Възстановяване на подпорна стена в кв.13, в двора на училище и ЦДГ село Црънча ; 4.Укрепване на бреговете на общинско дере м/у кв.28 и кв.29 село Бръщен ; 5.Възстановяване на подход към квартал 19 в село Црънча; 6.Възстановяване на водосток за укрепване на река "Чавдарска" в село Барутин; 7 - Други - ; ОП 2 - Заустване на ГСК( главен събирателен канал) в град Доспат ; ОП 3 - Проектиране на крайбрежна алея на брега на язовир "Доспат" в местността "Корията" в землището на град Доспат

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Доспат
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изготвяне на технически проект по части : Пътна,Вертикална планировка,част Архитектурна, ВиК,Ел част ,ПБ,ПБЗ,КСС.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
15000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 40
Показател: срок за изпълнение; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00166-2015-0006

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 658180 от 30.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 45 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Договор за проектни работи за ОП 3
V.1) Дата на сключване договора
25.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Диарх - 21 ЕООД ЕИК:120617871, ул. Минъорска №3, РБългария 4700, Смолян, Тел.: 0887 315299, E-mail: diarch21@abv.bg, Факс: 0887 315299

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 15000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 15000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Програма/ проект за планов период 2014-2020 година , която/който допуска финансиране на дейностите предмет на проекта.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Диарх - 21 ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор