Версия за печат

00599-2015-0003

BG-Бобов дол: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и съставяне на технически паспорт, както и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бобов дол”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр.Бобов дол, община Бобов дол
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Пълното описание на предмета и обхвата на настоящата обществена поръчка е описано в техническото задание, неразделна част от настоящата документация за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата разгърната жилищна площ на допустимите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -8 многофамилни жилищни сгради на територията на община Бобов дол е 32680,57 кв.м. Конкретните многофамилни жилищни сгради, прогнозната разгъната жилищна площ и други специфични условия се определят с отделни възлагателни писма.

Прогнозна стойност без ДДС
147063 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не поставя изискване за гаранция за участие( съгл. чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП). Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на сключения договор без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банкова сметка IBAN: BG60BPBI79253158922500, Банков код BIC: BPBIBGSF при ТБ “Юробанк” – България

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за изпълнение на поръчката ще бъдат осигурени от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, при условие, че Община Бобов дол сключи съответен/ни Договор/и за целево финансиране за обект/и . Плащанията ще се извършват изцяло по правилата на Българска банка за развитие и уговореното в договор за целево финансиране - Приложение №11 от методическите указания на МРРБ, утвърдени по националната програма за енергийна ефективност, приета с ПМС №18/02.02.2015 г. (попр. ДВ бр. 18/10.03.2015г., изм. и доп. ДВ бр.35/15.05.2015 г.).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата следва да бъде функционално разпределена в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик №1 с надпис “Документи за подбор”, съдържащ документите и информацията по чл.56, ал.1, т.1-5, 8, 11-14 от ЗОП: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител; Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител;Представяне на участника: 1. Посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - копие от удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентен орган съгласно съответния национален закон. За участници чуждестранни лица – еквивалентен документ;Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, съдържаща посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;При участници обединения -копие на Договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Доказателства за технически възможности и/или квалификация -посочени в раздел .2.3) Технически възможности; Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП;Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя Техническото предложение, и ако е приложимо декларацията по чл.33, ал.4 от ЗОП - Плик №3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участниците в настоящата процедура
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга; Доказателство за извършената услуга - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; Списък на екипа от правоспособни специалисти за изпълнение на поръчката, подписан от представляващия участника или упълномощено от него лице; Декларация за наличното техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; Заверено копие на документ (удостоверение), удостоверяващ вписване на участника в публичния регистър на лицата по чл. 23 от Закона за енергийната ефективност, издаден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне 1 услуга, еднакви или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „еднаква/сходна” услуга следва да се разбира изпълнението на всяка една от дейностите, включени в обхвата на поръчката, а именно: обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти, без оглед на това дали услугите са изпълнявани заедно или отделно. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо за всички участници в обединението. За „услуги, сходни с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги за - обследване на строежи за установяване на характеристиките му и/или съставяне на технически паспорти; – обследване за енергийна ефективност и/или сертифициране на сгради. Участникът следва да разполага с екип от минимум 6 експерти, както следва: 1. Архитект - висше образование, магистърска степен по архитектура, или еквивалент; - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - минимум 5 г. професионален опит по специалността; - участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда. 2. Строителен инженер - висше образование, магистърска степен строителен инженер, или еквивалент; - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/, или еквивалент; - валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - минимум 5 г. професионален опит по специалността; - участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда. 3. Електроинженер – висше образование, магистърска степен, електроинженер, или еквивалент; - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - минимум 5 г. професионален опит по специалността; - участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда. 4. Инженер ОВК – висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и клим., или еквивалент; - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - минимум 5г. професионален опит по специалността; - участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда. 5. Инженер ВиK – висше образование, магистър степен инженер ВиК, или еквивалент; - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - минимум 5 г. професионален опит по специалността; - участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда. 6. Строителен инженер - висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - минимум 5 г. професионален опит по специалността; - участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Вносими на касата на Община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул. "27-ми октомври" № 2, партерен етаж –каса(гише №4) или по банков път по посочената сметка на Община Бобов дол: BG33BPBI79258458926744, BIC BPBIBGSF, код вид плащане: 447000 "Юробанк и EFG България" АД, гр. Бобов дол при условията на чл.28, ал.7 от ЗОП. Документацията за участие се публикува в електронен вид на профила на купувача в деня на публикуването на обявлението. Пълен безплатен електронен достъп до документацията за участие е осигурен на www.bobovdol.eu, секция: профил на купувача

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.07.2015 г.  Час: 14:30
Място

Административната сграда на Община Бобов дол, ст.109, ет.1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ