Версия за печат

00100-2015-0004

BG-гр. Правец: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Правец, пл.Тодор Живков №6, За: инж. Парашкева Генчева, Република България 2161, гр. Правец, Тел.: 0889 322934, E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg, Факс: 07133 2433

Място/места за контакт: гл.експерт ОППиП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pravets.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pravets.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Правец
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр.Правец, община Правец“;. Договореното строителство и доставка включва всички видове строителни и монтажни работи и доставки на база одобрен проект и количествено-стойностни сметки.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233162

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1071790.01 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 40 и се определя по формулата Пц =Пцmin/Пцi х 40 = (...бр. точки) , къдетоПцmin е минималната предложена обща цена;Пцi е общата цена предложена от i-тия участник;; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение - Ср е с максимален брой точки 60 и се изчислява по формулата Cp = (Срmin/Срi) х 60 = (...бр.точки), къдетоСрi е предложения срок на изпълнение, съгласно Техническото предложение на съответния участник.Срmin е минималния предложен срок, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. Комплексна оценка (КО) = Пц+ Ср; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 663062 от 24.04.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-200 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за СМР
V.1) Дата на сключване договора
19.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЖИ ПИ ГРУП ООД, ЕИК 131124561, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ №59А, Република България 1421, гр.София, Тел.: 02 8169900, Факс: 02 8169999

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1071790.01 BGN без ДДС
В Брой месеци 5
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Джи Пи груп“ ООД с ЕИК 131124561 „Виа конструкт груп“ ЕООД, с ЕИК 175396059 „Евро алианс инженеринг“ АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор