Версия за печат

00212-2014-0010

BG-Петрич: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Петрич, ул.Цар Борис III № 24, За: инж.Антоанета Ангелова, Република България 2850, Петрич, Тел.: 0745 69121, E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, Факс: 0745 62090

Място/места за контакт: ул.Цар Борис III № 24:стая 211, ет.2,ОбА-Петрич и Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-Петрич, находящ се на първи етаж в сградата на ОбА-Петрич.

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.petrich.bg.

Адрес на профила на купувача: www.profil-petrich.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – І-ви етап”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Tериторията на с.Кулата, Община Петрич. Мястото на изпълнение на СМР допълнително е конкретизирано в проектната документация.
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проет: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата, община Петрич - I-ви етап, съгласно техническа спецификация и одобрен инвестиционен проект.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332300

Описание:

Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
962907.3 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: „Срок за изпълнение” ; тежест: 10
Показател: „РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”; тежест: 40
Показател: „Обща цена”; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 623321 от 11.09.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Извъришване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата - I-ви етап"
V.1) Дата на сключване договора
15.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Монолит-21-Андонов и Захов ООД, ЕИК 101732851, ул.Станке Димитров № 7, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 32732, Факс: 0746 32732

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1047790 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 962907.3 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „Платея” ДЗЗД, с членове „Водстрой” АД, ЕИК 119081953 и „Динатстрой” ООД, ЕИК 101634161 2.”БОНИМА”ЕООД, ЕИК 130917415, 3. Обединение „Строители Петрич-Биогест 14”, с членове: „Заечки” ЕООД, ЕИК 120608662, Биогест Интернационал ГмбХ и „Александър 49” ЕООД, ЕИК 101731386 Участници в Обединението, със седалище и адрес на управление: гр.Петрич-2850, ул.”Александър Стамболийски” № 43, , представлявано от Екатерина Илиева Заечка, 4. „Монолит-21-Андонов и Захов” ООД, ЕИК 101732851 5. ”ГБС-Благоевград” АД, ЕИК 101508611 6. Консорциум „Етиком-Ивкомплект”, с членове „Етиком-Наков и сие” СД, ЕИК 101109402 и „Ивкомплект”, ЕИК 121105144


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор