Версия за печат

00138-2015-0002

BG-Шумен: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Шумен, Бул. Славянски № 17, За: инж. Делян Стоянов - н-к - отдел ИИКСЕ, Република България 9700, Шумен, Тел.: 054 857704, E-mail: d.stoyanov@shumen.bg, Факс: 054 800400

Място/места за контакт: Община Шумен, ет. 3, стая № 335

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.shumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.shumen.bg/zop/150216.htm.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания - преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същeствуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: с. Друмево, общ. Шумен
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Строителни и монтажни работи, в това число доставка на материали, организационни и координационни дейности, и процедури по приемане и въвеждане в експлоатация на обект: „Дневен център за възрастни хора с увреждания - преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)” по видове и единични цени. Изпълнението на договора следва да бъде в съответствие с пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие, техническата спецификация, инвестиционните проекти, количествено-стойностната сметка, техническото и ценовото предложение от офертата на изпълнителя и подробен линеен график за изпълнението на СМР ( видове дейности с точно показани норма време, трудоемкост, брой работници по операции, работници по специалности). Дейностите, предмет на договора, следва да се извършват при стриктното спазване на законовите изисквания за строителството, както и всички други действащи в Република България нормативни актове, относими към предмета на поръчката. Проектът подсигурява възможност за настаняване на общо 30 лица, разпределени в 3 групи по 10 човека. Проектната документация отговаря на изискванията на чл. 40е от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45215000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
324978.1 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Ценово предложение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00138-2015-0002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 648517 от 16.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ЗОП 02-06 / Обособена позиция №: / Заглавие:СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: Дневен център за възрастни хора с увреждания - преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813. 501. 220. 2)
V.1) Дата на сключване договора
15.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ ПМД - Кладенец - Павел Драганов, ЕИК: 040004558, ул. Цар Освободител № 38, Република България 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 23194, Факс: 0537 23022

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 325607.93 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 324978.1 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ЕТ ПМД Кладенец- П Драганов, ЕИК: 040004558; Весела ООД, ЕИК: 103219192; Ивелинстрой ЕООД, ЕИК: 200388512; ЛАЗАРЕТА ЕООД, ЕИК: 117048043; Прис ООД, ЕИК: 041064978


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор