Версия за печат

00024-2014-0003

BG-гр. Елин Пелин: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Елин Пелин, пл. Независимост №1, За: Георги Петраков - директор на Дирекция Правно и административно обслужване, Р. България 2100, гр. Елин Пелин, Тел.: 0725 60206, E-mail: g_petrakov@abv.bg, Факс: 0725 60206

Място/места за контакт: Център за услуги и информация на гражданите

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elinpelin.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.elinpelin.org/profil-na-kupuvacha_52.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ Дocтaвka на съдове за битови отпадъци за нуждите на Общuна Елuн Пелuн.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Елин Пелин
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Настоящата обществена поръчка се провежда с оглед осигуряване на нуждите от доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на населените места в Община Елин Пелин. Следва да бъде извършена доставка на нови, неупотребявани съдове за твърди битови отпадъци, както следва: Контейнер за битови отпадъци 4 куб.м., Контейнер за битови отпадъци 1100 литра, тип „Бобър” и Кофа 110 литра, тип „Мева”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44613800, 44616200

Описание:

Контейнери за отпадъци
Варели за отпадъци


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
141990 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 30
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 70
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 640453 от 30.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ДГ-3512 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:“Дocтaвka на съдове за битови отпадъци за нуждите на Общuна Елuн Пелuн.”
V.1) Дата на сключване договора
19.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АБИ ФОРС” ООД, с ЕИК 200552449, р-н Студентски, ж.к Дървеница, бул. „Климент Охридски” №65, Р. България 1756, гр. София, Тел.: 02 8732480, Факс: 02 8732480

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 155000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 141990 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Кооперация „Панда”, с ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление в гр. София; 2. „Рила - СНМ” ООД, с ЕИК 109040673, със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград; 3. „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, с ЕИК 200712462, със седалище и адрес на управление в гр. София; 4. „АБИ ФОРС” ООД,с ЕИК 200552449, със седалище и адрес на управление в гр. София.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор