Версия за печат

02612-2015-0001

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОУ Никола Й.Вапцаров гр. Асеновград, ул.Оборище № 110, За: Цветанка Попова, Р България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 62788, E-mail: ou_vapcarov@abv.bg

Място/места за контакт: ОУ Никола Й.Вапцаров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ou-vapcarov.com.

Адрес на профила на купувача: http://ou-vapcarov.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на учебниции учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ клас за учебната 2015/2016 г. в ОУ „Никола Й.Вапцаров” гр. Асеновград в девет обособени позиции: Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета-София” АД, КК”Труд”, ИК”Прозорец”, „Рива”ЕООДОбособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала на издателство „Анубис-Булвест” ООД, ИК „Анубис”, „Булвест 2000” ООДОбособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала на издателство „С.А.Н.-ПРО” ООДОбособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала на издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала на издателство „Слово»(СД „ВТ-Комс-Издателство Слово-Крусев и сие»Обособена позиция № 6: Учебници и учебни помагала на издателство „Архимед 2” ЕООДОбособена позиция № 7: Учебници и учебни помагала на издателство „Летера” ЕООДОбособена позиция № 8: Учебници и учебни помагала на ИК”Колибри” Обособена позиция № 9: Учебници и учебни помагала на издателство „Педагог 6” (СД Педагог 6”-Делев, Луизова и с-ие) История

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Асеновград ул."Оборище" № 110
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договори между ОУ "Никола Й.Вапцаров" и: "Просвета-София" АД, "Анубис-Булвест" ООД, "С.А.Н.Про" ООД, "Бит и техника" ООД, СД "ВТ-КОМС- Издателство "Слово", "Архимед 2" ЕООД, "Летера" ЕООД, "Колибри" ООД, СД "Педагог-6-Делев, Луизова и с-ие", на обща стойност 26489.84 лв. с ДДС История

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
26489.84 История История BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 16-702 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД, бул.Дондуков № 45, Р България 1618, София, Тел.: 02 8182020

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7827.28 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7827.28 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ПД 109 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Анубис-Булвест ООД, ул.Васил Друмев № 36, Р България 1504, София, Тел.: 02 8061393

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 11502.74 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност История 12989.74 История BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 1639 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

С.А.Н.ПРО ООД, ул.Янкул Войвода, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 600526

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 222.78 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 222.78 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 899 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БИТ И ТЕХНИКА ОООД, кв. Евксиноград ул.22 № 17А, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 363274

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 314 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 314 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 455 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
25.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Архимед 2 ЕООД, ул.Поручик Хр.Топракчиев № 11, Р България 1000, София, Тел.: 089 8670640

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 401.84 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 401.84 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 171 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЛЕТЕРА ЕООД, ЕИК 825386700, ул.Родопи № 62, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 600930, E-mail: office@lettera.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 754.7 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 754.7 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Колибри ООД, ЕИК 040780729, ул.Иван Вазов № 36, Р България 1000, София, Тел.: 087 9063217, E-mail: office@colibri.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1193 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1193 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4173 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СД Педагог 6-Делев, Луизова и с-ие, ул.Михаил Буботинов бл.36 вх.В, Р България 1408, София, Тел.: 02 9544143, E-mail: info@pedagog6.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 144 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 144 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 359 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и сие, ЕИК 030037129, ул.Христо Смирненски № 18, Р България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 627990, E-mail: office@izdatelstvo-slovo.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2642.5 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2642.5 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Просвета-София АД, Анубис-Булвест ООД, С.А.Н.Про ООД, Бит и техника ООД, Архимед 2 ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно чл. 3 от ЗАПСП учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право. Възлагането на поръчката на други лица би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт.