01210-2012-0007

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ДП Български спортен тотализатор, ул. Хайдушко изворче 28, За: Милчо Димитров, България 1618, София, Тел.: 02 8181817, E-mail: m.dimitrov@toto.bg, Факс: 02 8181801

Място/места за контакт: Централно управление

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toto.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.toto.bg/351b82958f8327b90cbfe74c80261df3.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: хазартРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 01-01-1093 от 21.08.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01210-2012-0007
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 192 от 24.10.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Демакс АД ЕИК 831453003, р-н Малдост кв.Горубляне ул. Абагар №16, България 1138, София, Тел.: 02 9307777, E-mail: demax@demax.bg, Факс: 02 9307700

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.demax.bg.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

ІII.5) Предмет на договора

Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП БСТ

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

48

ІII.7) Стойност посочена в договора
5000000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

02.06.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5000000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

17.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Дамян Георгиев Дамянов
Длъжност: Изпълнителен директор