Версия за печат

01200-2014-0005

BG-гр. София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

Български институт по метрология, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, За: доц. д-р Димитър Костов Станков, България 1040, гр. София, Тел.: 02 9702737, E-mail: d.stankov@bim.government.bg, Факс: 02 8735298

Място/места за контакт: бул. Г. М. Димитров № 52 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.bim.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bim.government.bg/index.xsp?page=2F07D7C2F355109AC2257E130044A14B.

Електронен достъп до информация: http://www.bim.government.bg/index.xsp?page=2F07D7C2F355109AC2257E130044A14B.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на изработки по дейности за усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/ по отделни етапи съгласно Техническа спецификация /Задание/ по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология”, по договор № 11-13-12/04.03.2013г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Български институт по метрология /БИМ/, бул."Г.М.Димитров" № 52 Б
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Етап/Дейност 1. Анализ на съществуващата нормативна уредба и на съществуващите практики за взаимодействие и координация в областта на метрологичния контрол. Етап/ Дейност 2. Разработване и приемане на секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол на средства за измерване, както и на пътна карта за реализацията й. Етап/Дейност 3. Разработване и усъвършенстване на процедури за контрол, методики за проверки, вътрешни правила, инструкции в резултат на извършения анализ и в съответствие с разработената стратегия, с цел постигане на унифицирано изпълнение на проверките. Етап/Дейност 4. Разработване и внедряване на система за взаимодействие и координация с институциите и бизнеса (чрез представляващите го НПО), които имат отношение към процеса на измервания. Етап/Дейност 6. Промотиране на разработките (стратегия, методики, процедури и система) чрез кръгли маси, дискусионни форуми (както присъствени, така и електронни), електронни бюлетини, съпътстващи обучения за администрацията, механизми за обратна връзка. Етап/Дейност 7. Създаване на регистър на заинтересованите групи (ползватели на услугите на БИМ), въвлечени в процеса на метрологичния контрол на средства за измерване”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
305000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Показател 1 -Технически показател, който се формира от сбора на подпоказетели Тс и Тм, където е Тс е срок за изпълнение на поръчката - с тегловен коефициент от 30% в комлексната оценка. Минималният срок за изпълнение на поръчката е четири месеца, а максималният шест месеца.Подпоказетел Тм е оценка на организация и капацитет за изпълнение на поръчката-с тегловен коефициент от 30% в комплексната оценка; тежест: 60
Критерий: Показател 2-Финансов показател; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 165 - 295040 от 29.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ОПАК-Дог-1 История / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.08.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение ДЗЗД ЕКОРИС-БКО-МЕТА, бул. Черни връх 1 етаж 6, България 1421, София, Тел.: 02 8155680, Факс: 02 9816032

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 336000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 305000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Поръчката е във връзка с изпълнение на проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология”, по договор № 11-13-12/04.03.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел Управление на човешките ресурси - УЧР, гр. София, бул. д-р Г. М. Димитров № 52 Б, България 1040, София, Тел.: 02 9702755, E-mail: bim@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

URL: www.bim.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „Екорис – БКО – МЕТА“ - № ОПАК-П-16/06.10.2014 2. Обединение ДЕА Консултинг - № ОПАК-П-17/06.10.2014 3. Агенция Стратегма ООД - № ОПАК-П-18/06.10.2014