Версия за печат

01650-2015-0002

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пазарджик ул.Втори януари №6
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38421100

Описание:

Водомери


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
150000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 150000, Най-висока оферта: 150001 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 662160 от 21.04.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти”
V.1.1) Дата на сключване договора
10.06.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Акварор-Бояджиев и синове ООД гр.София ЕИК 0400616014, кв.Изгрев ул.Константин Поп Русинов бл.22 вх.А, Р.България 1463, София, Тел.: 02 9515075

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 150000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 150000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 150000, Най-висока цена 150001 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Акварор - Бояджиев и синове ООД гр.София


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП