Версия за печат

00975-2014-0003

BG-Перник: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Рахила Ангелова АД, ул. Брезник 2, За: Диана Христова, Станислава Стоицева, Надя Боянова, България 2300, Перник, Тел.: 076 688223, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 076 601360

Място/места за контакт: юристи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bolnicapernik.com/.

Адрес на профила на купувача: http://bolnicapernik.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на лекарствени продукти на нуждите на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД, гр. Перник"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Болнична аптека на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД, гр. Перник
Код NUTS: BG414
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на лекарствени продукти на нуждите на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД, гр. Перник. Приблизителният обем на поръчката е обявен е посочен в спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Количествата на лекарствените продукти, посочени в спецификацията са ориентировъчни и не пораждат задължения за Възложителя да ги закуъпи в пълен обем, а само в необходимите му количества след направена заявка.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2372370.95 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 632104 от 05.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 83 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
18.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медекс ООД, ЕИК: 131268894, ул. „Самоковско шосе” № 2Л, Търговски център „Боила”, ет. 5, България 1138, София, Тел.: 02 4833362, E-mail: tenders@medex.bg, Факс: 02 8175538

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 827989.98 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 84 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
18.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Соломед” ООД, ЕИК: 832018046, община Своге, област София, ул. “Христо Ботев” № 44, България 2272, с. Лакатник, Тел.: 02 9555600, Факс: 02 9559300

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 72694.39 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 85 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
18.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Медофарма” ЕООД, ЕИК: 121578346, ж.к. „Младост” №1, бл. 38Б, България 1784,, гр. София, Тел.: 02 9743709, E-mail: ivailo.ganev@medochemie.com, Факс: 02 9743708

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6944.4 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 86 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
18.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД, ЕИК: 030276307, бул. „Г.М. Димитров” № 1, България 1172, София, Тел.: 02 9603780, E-mail: cl@comleague.com, Факс: 02 9624127

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 68016.62 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 87 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
18.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Антисел България” ООД, ЕИК: 121152973, ул. „Индустриална” № 11, ет. 8, България 1202, София,, Тел.: 02 9531224, E-mail: antisel@einet.bg, Факс: 02 9524183

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 79026 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 88 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
18.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Унифарм” АД, ЕИК: 831537465, ул. „Трайко Станоев” № 3, България 1000, София,, Тел.: 02 9700305, E-mail: kosev@unipharm.bg, Факс: 02 9714532

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 14401.2 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 90 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
18.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„МС Фарма” АД, ЕИК: 130861077, ул. „Земляне” № 35, България 1618, София, Тел.: 02 8189934, E-mail: sales@mc-pharma.com, Факс: 02 8189936

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2316 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 91 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
19.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Фьоникс Фарма” ЕООД, ЕИК: 203283623, ул. „Околовръстен път” № 199а, България 1700, София, Тел.: 02 9658828, E-mail: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658828

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1112621.18 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 92 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
21.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Про Фармация ” ЕООД, ЕИК: 131249698, район р-н Възраждане бул. „Инж.. Иван Иванов”№70Б, ет. 3, България 1303, София, Тел.: 02 9718005, E-mail: propharmacia@abv.bg, Факс: 02 97180

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 152024.38 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 94 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на сключване договора
22.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД, ЕИК: 131107072, ул. „Проф. Александър Фол” № 2, вх. Б, ет. 7, България 1404, София, Тел.: 02 8103990, E-mail: irena.kunova@adpharma.com, Факс: 02 8103993

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 36336.8 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.„МС Фарма” АД, адрес: гр. София, ул. „Земляне” № 35 , тел.: 02/8189934- офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3119/09.12.2014 година - 11:30 часа 2.„Медофарма” ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Йерусалим” № 98 , тел.: 02/9743709- офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3123/10.12.2014 година - 16:15 часа 3.„Медекс” ООД, адрес: гр. София, ул. „Самоковско шосе” № 2Л, Търговски център „Боила”, ет. 5, тел.: 02/4833362- офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3141/11.12.2014 година - 13:22 часа 4.„Унифарм ” АД, адрес: гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3, тел.: 02/9700305, офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3144/12.12.2014 година - 10:42 часа 5.„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Проф. Александър Фол” № 2, вх. Б, ет. 7, тел.: 02/8103990,офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3151/12.12.2014 година - 12:58 часа 6.„Про Фармация ” ЕООД, адрес: с. Равно поле, Промишлена зона „Верила”, тел.: 02/9718005- офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3161/13.12.2014 година - 09:30 часа 7.”Търговска лига – НАЦ”, адрес : град София - 1172, бул.” Г.М.Димитров” № 1,тел.02/9603740- офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3163 / 13.12.2014– 09:47 часа 8.„Антисел България” ООД, адрес: гр. София, ул. „Индустриална” № 11, ет. 8, тел.: 02/9531224- офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3164/13.12.2014 година - 10:30 часа 9. „Фьоникс Фарма” ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 199а, тел.: 02/9658109- офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3169/15.12.2014 година - 11:00 часа; 10.„Соломед” ООД, адрес: град София, 1618, ж.к. „Бъкстон”, ул. „Казбек” №49, тел., факс : 02/ 955 5600, 02/ 955 9300-офертата е постъпила в деловодството на лечебното заведение с Вх. № 3172/ 15.12.2014г.- 12:02 часа


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор