Версия за печат

00972-2015-0001

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Бургас, 10 обекта
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените фактури, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество за период от 12 месеца на активна електрическа енергия на обектите, присъединени към мрежата: CpH- 170868 kWh, НН- 2180911 kWh.

Прогнозна стойност без ДДС
441666.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 4400 /четири хиляди и четиристотин лева/. Документът за внесена /учредена/ гаранция следва да съдържа наименованието на обществената поръчка. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трява да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" със срок на валидност не по- малко от 180 /сто и осемдесет/ дни от крайната дата за представяне на офертата, определена в обявлението за обществената поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това трябва да стане по банкова сметка IBAN: BG94STSA93003300290023, BIC: STSABGSF. Определеният за изпълнител участник преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 /пет/ процента от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: банкова гаранция в полза на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" или парична сума, вносима по сметка на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" IBAN BG94STSA93003300290023. Когато гаранцията за изпълнение се представя като парична сума в нареждането за плащане се посочва "Гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка..., възложена след процедура, открита с решение № .......". Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най-малко 1 месец след изтичане на крайния срок за изпълнение на договора. Условията и сроковета за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране- бюджетни средства. Отсрочено плащане, в срок до 60 дни, следващ отчетния период, въз основа на издадена фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако участникът участва като обединение /консорциум, сдружение/, което не е регистрирано като юридическо лице и обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, то следва да създаде юридическо лице съгласно Търговския закон към момента на подписване на договора. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, подписан от участника; 2.Представяне на участника в процедурата – Приложение №2. Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът се представят от всеки един от членовете на обединението (за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението). Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, което не е регистрирано като търговец, се представя оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и регистрация по БУЛСТАТ. Договорът трябва да съдържа клаузите съгласно настоящата документация. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1 – т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, при обединение - от всеки един от членовете в обединението - Приложение №5; При участие в процедурата с подизпълнители, по отношение на същите се прилага декларацията за отсъствие на обстоятелствата само по чл. 47, ал. 1, т. 1 – т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. 4.Документ за внесена гаранция за участие; 5.Заверено копие от издаден от ДКЕВР валиден Лиценз за търговия с електрическа енергия, в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, включващо и дейността «координатор на стандартна балансираща група» или:- заверено копие на издаден от ДКЕВР валиден Лиценз за търговия с електрическа енергия, в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове и копие на решение на ДКЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността «координатор на балансираща група», съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. 6.Доказателство за регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или Декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния закон. 7.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (в случай на участие с подизпълнител) - Приложение №7. 8.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Приложение №9. 9.Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Приложение №.8 10.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 10. 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал; Декларациите по чл. 47 от 3ОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 12.Техническо предложение- приложение № 3; 13.Ценово предложение - приложение № 4; От процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, както и някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП, а именно – участник, който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си и по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура. 2.Декларация с описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване, с посочване на конкретно оборудване ; 3.Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискването на стандарт ISO 90001:2008 или еквивалентен.
Минимални изисквания: 1.Списъкът следва да е придружен с доказателства за извършена минимум една доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приеме удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката, съдържащо информация за стойността, крайната дата на изпълнение на доставката и описание на предмета на доставката, в оригинал или заверено копие или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка доставка с данни за стойността, периода на доставката. 2.Участникът следва да разполага и да декларира, че разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, която позволява „оn line„ достъп за потребителите. 3.Сертификатът следва да бъде с обхват търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.07.2015 г.  Час: 09:00
Място

гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1, ректорат, зала № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначално отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти и при теглене на жребий в случай на еднакви най- ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осмедомяване, както и други лица при спазване на установения режим за достъп в сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача, посочен в раздел I.1. от настоящото обявление. Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие; датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти, както и тегленето на жребий по чл. 71, ал. 5 от ЗОП, ако възникне основания за това. На основание чл. 64, ал. 3 ат ЗОП възложителят съкращава минималният 52- дневен срок за подаване на оферти чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' №1, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716992, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

URL: www.btu.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ