Версия за печат

01650-2015-0001

BG-Пазарджик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 0102 от 10.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка чрез покупка на помпи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик“

II.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка чрез покупка на помпи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик“ Доставката ще се извършва след предварителна заявка от Възложителя. Доставяните помпи трябва да са нови и неупотребявани, и да отговарят на условията на Възложителя за работни характеристики и функционални изисквания.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

42122000

Описание:

Помпи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 0057 от 14.04.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-661146
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1650-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

661146

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Установени са нарушения при откриване на поръчката, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Нарушенията се изразяват в това, че в техническата спецификация и в предложението за изпълнение на поръчката е заложено изискване за всички позиции стойност на индекс на минимална ефективност (MEI), без да е съобразено приложното поле на Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията от 25 юни 2012г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение изискванията за екопроектиране на водни помпи, съгласно която изрично е упоменато, за кои помпи се изисква стойност за MEI: "Чл.2, т.9): "Потопяема многостъпална водна помпа" (MSS) означава многостъпална ( i>1) центробежна водна помпа с номинален външен диаметър 4" (10,16см) или 6" (15,24см,) проектирана за експлоатация в сондаж при номинална честота на въртене 2900 min­, при работни температури в интервала 0 - 90 С." Горният пропуск не може да бъде саниран, тъй като това би довело до промяна на самото техническо предложение и нарушаване на принципите на равнопоставеност и свободна и лоялна конкуренция.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Атанас Иванов Узунов
Длъжност: Ликвидатор