02892-2015-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

144 СОУ Народни будители, жк Младост 3, ул. Бъднина, За: Величка Николова, България 1712, София, Тел.: 02 8770173, E-mail: 144sou@dir.bg, Факс: 02 8770173

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.144sou.bg.

Адрес на профила на купувача: http://144sou.bg/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Средно общообразователно училище

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на учебници за нуждите на учениците от I-ви до VII-ми клас в 144 СОУ Народни будители

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: 144 СОУ Народни будители
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предоставяне срещу заплащане на учебници и учебни помагала

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
33308.72 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 665602 от 08.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 23-1309 / Обособена позиция №: / Заглавие:Просвета-София АД
V.1) Дата на сключване договора
26.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Просвета-София АД ЕИК 131106522, община Оборище, бул. Дондуков № 45, България 1000, София, Тел.: 02 8182020

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6285.61 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № СГ155П / Обособена позиция №: / Заглавие:Анубис-Булвест ООД
V.1) Дата на сключване договора
26.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Анубис-Булвест ООД ЕИК 131576447, община Оборище ул. Васил Друмев № 36, България 1000, София, Тел.: 02 8061392, E-mail: marketing@anubis-bulvest.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 27023.11 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Анубис - Булвест ООД и Просвета - София АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- открита процедура,

Възложителят счита, че обявлението на обществена поръчка по общия ред или при провеждане на процедура чрез публична покана, би довело до нарушение на авторските и други права на интелектуална собственост.