00339-2015-0001

BG-Ямбол: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Даниела Желева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681422, E-mail: d.jeleva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/92.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, с 15 обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 17
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: На територията на Република България.
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Осигуряване на услуги по настаняване във връзка с организиране и провеждане на шест изнесени обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, за следните обособени позиции: Обособена позиция № 9: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 2, Обособена позиция № 10: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 3, Обособена позиция № 11: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 6, Обособена позиция № 12: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 7, Обособена позиция № 13: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 8, Обособена позиция № 14: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 9

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
31228.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена, показател относим за обособена позиция № 3- 15 ; ; тежест: 60
Показател: Срок за организиране на едно обучение, показател относим за обособена позиция № 3 - 15; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 643517 от 19.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 23 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 2
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЛУТОН 1” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115038506, ж.к. Тракия, бл. 33, ап.14, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628912, Факс: 032 628912

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2225 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2210.5 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 24 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 3
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЛУТОН 1” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115038506, ж.к. Тракия, бл. 33, ап.14, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628912, Факс: 032 628912

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3033.34 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3026 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 25 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 6
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЛУТОН 1” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115038506, ж.к. Тракия, бл. 33, ап. 14, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628912, Факс: 032 628912

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6975 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6948 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 26 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 7
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЛУТОН 1” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115038506, ж.к. Тракия, бл.33, ап. 14, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628912

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6425 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6399 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 27 / Обособена позиция №:13 / Заглавие:Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 8
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЛУТОН 1” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115038506, ж.к. Тракия, бл. 33, ап. 14, Република Българи 4000, Пловдив, Тел.: 032 628912, Факс: 032 628912

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5691.66 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5682 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 28 / Обособена позиция №:14 / Заглавие:Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 9
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЛУТОН 1” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115038506, ж.к. Тракия, бл. 33, ап. 14, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628912, Факс: 032 628912

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6975 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6963 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчката се финансира по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-51/16.10.2014 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„ПЛУТОН 1" ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115038506. Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 33, ап.14


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор