00339-2015-0001

BG-Ямбол: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Даниела Желева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681422, E-mail: d.jeleva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/92.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, с 15 обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: На територията на Република България.
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС на тема: Обучение по Географските информационни системи – основен модул базиран на ArcGIS и Обучение по Приложение на ГИС в работата на общинската администрация – WEB базиран модул на географска информационна система за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, за Обособена позиция № 1: Провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80570000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
9980 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка; тежест: 60
Показател: Предложена цена; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 643517 от 19.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 29 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ГЕОГРАФИКА” ООД, гр. София, ЕИК 200062954, ж.к. Люлин, бл. 387, ап.48, Република България 1000, София, Тел.: 02 4918397, Факс: 02 4918396

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 11750 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9980 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчката се финансира по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-51/16.10.2014 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„ГЕОГРАФИКА" ООД, гр. София, ЕИК 200062954. Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. Люлин, бл. 387, ап. 48


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор