Версия за печат

00448-2015-0002

BG-Перущица: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Перущица, Община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, За: Шенка Рупчева, България 4225, Перущица, Тел.: 03143 2786, E-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, Факс: 03143 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.perushtitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.perushtitsa.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на инвестиционни проекти за общински пътища на територията на Община Перущица и упражняване на авторски надзор“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Перущица
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

С реализацията на възлагания работен проект се цели да се подобри носимоспособността и равността на пътната настилка, отводняването на пътя , състоянието на пътните принадлежности и съоръжения, пътната сигнализация и маркировка , организацията и безопасността, както и комфорта на движението. С реализацията на проекта ще се осигури нормалното функциониране на единствената транспортна връзка на селата Скобелево и Чурен, както и цялостното функциониране на четвъртокласен общински път PDV1323/ III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. ( Стамболийски - Перущица ) - Перущица - Граница общ. ( Перущица - Родопи ) - Скобелево – Чурен.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
316000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател: П1 - Ценови критерий ; тежест: 50
Показател: Показател: П1 - Методология за изпълнение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 654520 от 17.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 118 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Изготвяне на инвестиционни проекти за общински пътища на територията на Община Перущица и упражняване на авторски надзор“
V.1) Дата на сключване договора
28.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„БУЛПРОДЖЕКТС ГРУП” ООД, ЕИК 203327048, жк. Изгрев, ул.Тинтява №27, вх. А, ет. 1, ап. 4, Р.България 1113, гр.София, Тел.: 0885 277239, E-mail: bulprojectsgroup@gmail.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 380000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 316000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Предвидено е поръчката да бъде финансирана по подходяща европейска или друга донорска програма

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „БУЛПРОДЖЕКТС ГРУП” ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор