Версия за печат

00016-2015-0001

BG-Априлци: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Станислава Нанкова - Директор на дирекция УТОСЕ; Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-538-00016_2015_0001.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за СМР за обект „Изграждане на игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци, кв.Зла река, поземлен имот с идентификатор 52218.512.472
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги. Игрището за мини – футбол в община Априлци ще бъде с размери 40, 5 /20,5 м. включително фундамента на оградата. Настилката на игрището се предвижда да се изпълни от изкуствена трева върху предварително подготвена и подравнена основа с изпълнен дренаж съгласно подробно описание на пластовете в проекта. Игралното поле е с размери 35/ 17 м., като около него се предвиждат ивици за обслужване и обхождане, където ще се ситуират няколко пейки за зрители, съответно по 1,5 м. по двете дълги страни и по 2,5 м. по късите страни. Игрището ще се огради с ажурна ограда с височина 2,2 м., съставена от модулни пана със стойки от стоманени тръби ф 60/ 3,5 мм. и плетена метална мрежа с деб. 3 мм. с PVC покритие. Предвижда се двукрила входна врата с размери 180/ 215 см. С брава за заключване, полимерно боядисана. Към игрището се предвиждат и две футболни врати с размери 300/ 100/ 200 см. , разположени в средата по двете му къси страни. За обезопасяване на високите топки е предвидена и предпазна полиетиленова мрежа, която ще се монтира над височина 2.2 м. посредством стоманени въжета за обтегачи, захваната през няколко модулни полета с метални пръти, замонолитени върху стойките. Стойките, държащи оградните пана, се монтират в отвори, оформени с чакащи PVC тръби, положени в кофража, в които се излива циментово мляко след вертикализирането им. През 2 – 4 модулни пана се монтират противоветрови наклонени пръти със същото сечение като на стойките. Ажурната ограда се монтира върху предварително подготвен ивичен фундамент, изпълнен от стоманобетон. Оформянето на основата под игрището ще стане, като се отнеме машинно необходимия за целия детайл пласт от нивото на съществуващия терен и се положат последователно показаните в детайла на чертежа от техническия проект пластове, добре уплътнени и трамбовани през 20 см. Височина. Най – отдолу при подготовката на леглото се предвижда да се изпълнят улеи за отвеждане на водата – 2 бр., разположени в посока по дължина на терена и на разстояние по от страничните къси страни, като площта между и встрани от тях се оформи с напречен наклон 0,05 % по късата страна.1. Машинен масов изкоп при нормални условия на отвал куб.м. 640; 2. Тесен изкоп за ивична стоманобетонова основа на ограда - средна дълбочина 0,8 м, ширина 0,4 м. куб.м 38.00 3. Извозване на земни маси на разрешено разтоварище куб. м 640 4. Подравняване на земно легло /тънък изкоп/ и профилиране на леглото с наклон 0,5% по късата страна, двустранно м2 800 5. Кофраж за бетонова основа за ограда – средна дълбочина 0.80 м., ширина 0.25 м. м2 195.00 6. Бетон клас 612,5 за стоманобетонова основа за ограда куб. м. 24.00 7. Доставка и монтаж на дренажни събиратели Ф 160. за футболно игрищем 80.00 8. Доставка и монтаж на чакащи тръби за оградна система ф 80 ПВЦ с Н= 50 см.М 24.00 9. Доставка и монтаж армировка за бетонов борд на ограда и стълбове -стом. А1- ф 6,5мм кг 650.00 10. Трошено каменна настилка 1ви слой фракция с размер 4 - 80 мм куб. м. 400.00 11. Трошено каменна настилка 2ри слой фракция с размер 0-15 мм - куб.м. 125.00 12. Насипване каменен пясък за заклинване и фино подравняване - куб. м. 45.00 13. Доставка и монтаж на геотекстил 300 гр/кв.м. м2 880.00 14. Доставка изкуствена трева 40 - 50 мм –материал 100% полиестер, висока износоустойчивост, противоподхлъзв. св ва м2 800.00 15. Цоставка на сух кварцов пясък 0,4 - 0,8 мм тон 17.00 16. Гумени гранули - черни - за пълнеж на изкуствената трева - тон 8.50 17. Полиуретанаво лепило за подлепяне на изкуствена трева - кг 152.00 18. Залепваща лента 30 см - за монтаж на изкуствена трева м. л. 500.00 19. Полагане на изкуствена трева с очертаване и оразмеряване - Футболно игрище м 2 800.00 20. Машинно нанасяне на кварцов пясък и гумени гранули м 2 800.00 21. Монтаж оградна система с височина Н 2.2 м , стоманени тръби ф 60/3,5 мм , плетена метална мрежаЗ мм с

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
76009.28 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 647678 от 02.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016-2015-0001-1 / Обособена позиция №: / Заглавие:СМР за изграждане на игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги
V.1) Дата на сключване договора
02.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СТРОИТЕЛ - ТРОЯН ЕООД, ЕИК 110562608, пл.”Раковски” № 1, Република България 5600, Троян, Тел.: 0670 63133, E-mail: stroitel@optitroyan.net, Факс: 0670 63133

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 85169.4 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 76009.28 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по сключен между ДФ "Земеделие", МИГ "Троян и Априлци" и Община Априлци договор № 33/3/3211210 от 08.08.2014 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 "Прилагане на стратегиите за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепени от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ДЖЕРАМИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД кв.Хаджи Димитър, ул."Витиня" № 2Ж, Петър Василев, гр.София – 1715, info@geramis.net Телефон: 02/ 920 00 48, Факс: 02/ 929 33 80 "ЗС ИНВЕСТ" ООД ул."Хаджи Димитър" № 18, гр.Плевен – 5800, zsinvest@abv.bg Телефон: 064 / 80 45 86, Факс: 064 / 84 81 97" "ДИМКО 6" ЕООД, ул."Сеновоза", база Димко 6, гр.Троян – 5600, dimko_6@abv.bg, Телефон: 0670 / 6 04 98, Факс: 0670 / 6 08 07 „СТРОИТЕЛ - ТРОЯН” ЕООД, пл.Раковски № 1, гр.Троян – 5600, stroitel@optitroyan.net, Телефон: 0670 / 6 31 33, Факс: 0670 / 6 31 33


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор