Версия за печат

00183-2015-0005

BG-Златоград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Златоград, ул. Стефан Стамболов №1, За: инж. Цветелина Бодурова - Гл. експрет ОП, РБългария 4980, Златоград, Тел.: 03071 2551, E-mail: oba-zlatograd@zlatograd.bg, Факс: 03071 4023

Място/места за контакт: Община Златоград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zlatograd.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op3&id_op=33.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Извършване на строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Бяло море”, ул. „Арда”, ул.”Пейо Яворов”, ул. „Боровец” в гр. Златоград, общ. Златоград и на улица „Орфей” в с. Долен, общ. Златоград”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Бяло море” и ул. „Арда в гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 2 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул.”Пейо Яворов” в гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 3 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Боровец” в гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 4 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на улица „Орфей” в с. Долен, общ. Златоград”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: На територията на община Златоград.
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на възлагане са: Обособена позиция № 1 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Бяло море” и ул. „Арда в гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 3 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Боровец” в гр. Златоград, общ. Златоград”; Обособена позиция № 4 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на улица „Орфей” в с. Долен, общ. Златоград”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
62351.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 654101 от 13.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 103 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Бяло море” и ул. „Арда в гр. Златоград, общ. Златоград”
V.1) Дата на сключване договора
29.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СТРОИТЕЛ ЕООД, ЕИК 120007010, УЛ. АХРИДА №10, РБългария 4980, Златоград, Тел.: 0893 612523

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 28315.45 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 28315.45 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 104 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:„Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на улица „Орфей” в с. Долен, общ. Златоград”
V.1) Дата на сключване договора
29.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ТОНИ-53 ООД, ЕИК 201274675, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №58, РБЪЛГАРИЯ 4985, С. ДОЛЕН, Тел.: 0887 671696

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 21020.9 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21020.9 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 107 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:„Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Боровец” в гр. Златоград, общ. Златоград”
V.1) Дата на сключване договора
01.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД ЕНЧЕВГРУП, ЕИК ПО РЕГИСТЪР БУЛСТАТ 176659011, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №35, РБЪЛГАРИЯ 4980, ЗЛАТОГРАД, Тел.: 0878 784378

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13015.25 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13015.25 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Обособена позиция № 1 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Бяло море” и ул. „Арда в гр. Златоград, общ. Златоград” - „СТРОИТЕЛ” ЕООД, „ХИТБИЛДИНГ” ЕООД Обособена позиция № 3 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на ул. „Боровец” в гр. Златоград, общ. Златоград” - ДЗЗД „ЕНЧЕВГРУП” , „ЮГСТРОЙ” ООД Обособена позиция № 4 с предмет: „Строително-монтажни дейности - благоустроителни мероприятия на улица „Орфей” в с. Долен, общ. Златоград” „ТОНИ – 53” ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор